Informacja na temat działań organów celnych w obszarze nadzoru rynku

Informacja na temat działań organów celnych w obszarze nadzoru rynku

Bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczeństwo produktów, jest jedną z kluczowych zasad prawodawstwa Unii Europejskiej. Obecnie wiele towarów produkowanych jest w krajach, w których bezpieczeństwo i wymagania kraju przywozu nie są respektowane, najczęściej w celu obniżenia kosztów produkcji. Dlatego, Unia Europejska, wprowadzając wymagania ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz wymagania harmonizacyjne dla towarów dopuszczanych na jej terytorium, ustanowiła szereg przepisów prawnych oraz  mechanizmów informowania  o towarach, które nie spełniają określonych dla nich wymagań.

Egzekwowanie przepisów w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i wymagań harmonizacyjnych realizowane jest poprzez działania w ramach tzw. nadzoru rynku, który tradycyjnie skupia się na produktach dostępnych już na rynku. Zadaniem nadzoru rynku jest zapewnianie, że produkty znajdujące się w obrocie na rynku wewnętrznym są zgodne z właściwymi wymaganiami, w szczególności tymi, które odnoszą się do ich bezpieczeństwa. Silny i efektywny nadzór rynku ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa konsumentom na jednolitym rynku UE oraz z punktu widzenia biznesu, zapewnienie zasad uczciwej konkurencji.

Nadzór rynku uzupełniany jest przez kontrole wykonywane przez Służbę Celną przed dopuszczeniem towarów do swobodnego obrotu. W rezultacie, kontrole przeprowadzane przez organy celne stanowią ważny element funkcjonowania nadzoru rynku. Organy celne współpracują z organami nadzoru rynku, zapobiegając wprowadzaniu do obrotu wyrobów, które nie spełniają właściwych dla nich wymagań.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L218 z 13.8.2008) zobowiązuje Służbę Celną do podejmowania działań na etapie dopuszczania do swobodnego obrotu towarów objętych zakresem jego stosowania, które importowane są z państw trzecich. Oznacza to, że już na etapie obejmowania ich procedurą celną dopuszczenia do swobodnego obrotu powinny one spełniać określone dla nich wymagania ogólnego bezpieczeństwa lub wymagania harmonizacyjne.

W przypadku wątpliwości co do spełniania wymagań przez dany wyrób (produkt) zgłaszany do procedury dopuszczenia do obrotu, organy celne zawieszają dopuszczenie go do swobodnego obrotu, gdy:

Jeżeli podczas kontroli celnej wyrobów (produktów), które mają być dopuszczone do swobodnego obrotu organ celny stwierdzi, że istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań albo istnieją okoliczności wskazujące, że produkt nie spełnia wymagań dotyczących ogólnego bezpieczeństwa, zatrzymuje wyrób (produkt). Następnie występuje o opinię do organu wyspecjalizowanego  lub organu kontroli, który ma trzy dni robocze na podjęcie stosownych działań, tj. wydanie opinii, że wyrób spełnia wymagania, wydanie opinii, że wyrób nie spełnia wymagań albo wystąpienie o pobranie próbek.

Po otrzymaniu opinii, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań organ celny dokonuje adnotacji o treści „Produkt niezgodny-niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) 765/2008" lub w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa – „Produkt niebezpieczny – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008" na fakturze handlowej lub w systemie teleinformatycznym.

Organ nadzoru rynku może w swojej opinii dla organów celnych wskazać zakres działań, jaki należy podjąć w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności. W związku z tym, na wniosek importera, organ celny może wyrazić zgodę na dokonanie takich działań w ramach procedury zawieszającej. Organy celne zezwalają na podjęcie tzw. działań naprawczych w zakresie wskazanym w opiniach organów kontroli lub organów wyspecjalizowanych.

Zakres podjętych działań naprawczych zależy od stopnia stwierdzonych niezgodności. W przypadku niektórych działań importer powinien posiadać status „upoważnionego przedstawiciela".

W przypadku uznania przez organ kontroli lub organ wyspecjalizowany, że produkt nie jest bezpieczny lub nie jest zgodny ze wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym lub przepisami odrębnymi, importerzy mogą wystąpić o unieważnienie zgłoszenia celnego a następnie, za zgodą organu celnego, ponownie objąć produkt lub wyrób inną procedurą celną niż dopuszczenie do swobodnego obrotu  lub nadać wyrobowi inne przeznaczenie celne (np. powrotny wywóz lub zniszczenie).

 

 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2019 Przejdź do góry