Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

Zgodnie z art. 48 ust. 10 - 11 i art. 59 ust. 9 - 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039), podmioty prowadzące składy podatkowe i zarejestrowani odbiorcy są zobowiązani do składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięcznych informacji o podmiotach, na rzecz których dokonały nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych oraz o nabytych paliwach.

Informacja ta powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa oraz: 

- w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL; 

- w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z powyższym prosimy o składanie ww. informacji na załączonym druku.

Wypełniony, podpisany i opieczętowany druk informacji należy przesłać – w terminie 3 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa – pocztą, na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

lub poprzez platformę e-PUAP (w tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym", o który można wnioskować po założeniu konta w e-PUAP).

Dodatkowo, wypełniony druk informacji w wersji elektronicznej (w formacie MS Excel), proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat.dzp@mf.gov.pl.

Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry