Informacja o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2018 roku

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2018 roku

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za pierwszych 10 miesięcy 2018 roku, w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna:

art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 476). Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz - w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

1) markę papierosów lub tytoniu do palenia;

2) wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w okresie pierwszych 10 miesięcy 2018 roku złożono odpowiednio deklarację podatkową albo zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;

3) liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

4) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;

5) liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informację należy przekazać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów

Departament PA

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego (poniżej plik z formularzem) na adres e-mailowy: sekretariat.pa@mf.gov.pl

Równocześnie, Ministerstwo Finansów wskazuje, iż korzystanie z załączonego arkusza kalkulacyjnego znacznie ułatwi prace przy analizie przekazywanych danych.

Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry