Samochody osobowe nabywane wewnątrzwspólnotowo (z krajów UE) – złożenie deklaracji, zapłata akcyzy oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Samochody osobowe nabywane wewnątrzwspólnotowo (z krajów UE) – złożenie deklaracji, zapłata akcyzy oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym nabycie wewnątrzwspólnotowe (tj. przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju) samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Podstawą wypełnienia obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego jest złożenie deklaracji (deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego - AKC-U) oraz zapłata należnego podatku.

I. Złożenie deklaracji

Deklaracja składana jest w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Deklaracja AKC-U może zostać złożona w formie:

 • papierowej (osobiście w siedzibie urzędu lub w drodze wysyłki pocztowej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego),
 • elektronicznej (złożenie deklaracji w formie elektronicznej możliwe jest za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, dostępnej pod adresem www.puesc.gov.pl).

W celu złożenia deklaracji w formie elektronicznej należy:

 1. utworzyć konto, jeśli nie zostało już założone (szczegóły patrz link FILM INSTRUKTAŻOWY - lub INSTRUKCJA);
 2. zalogować się,
 3. wypełnić oraz wysłać formularz ACKU-DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓŁNOTOWEGO (wybrać odnośnik „Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu" dostępny na stronie głównej lub zakładkę „Formularze", kategoria w eFormularzach - e-usługi: „eZefir"; szczegóły patrz INSTRUKCJA dot. WYPEŁNIANIA i WYSYŁKI FORMULARZA)

UWAGA!!! - przed wysyłką formularza ACK-U niezbędnym jest jego podpisanie jednym z dostępnych rodzajów podpisów:

 • kwalifikowanym, albo
 • kwotą przychodu PIT, albo
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (jego wdrożenie uzależnione jest od prac technicznych).

(szczegóły patrz odpowiednio INSTRUKCJA)

II. Zapłata podatku akcyzowego

Zapłaty akcyzy, na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

dokonuje się w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego. Opłatę można wnieść w kasie urzędu, za pomocą bankowości tradycyjnej lub elektronicznej (przelew internetowy).

UWAGA!!! - aby usprawnić rozliczenie dokonywanych płatności złożenie deklaracji AKC-U powinno nastąpić z wyprzedzeniem w stosunku do dokonywanej wpłaty akcyzy.

III. Uzyskanie potwierdzenia zapłaty akcyzy na potrzeby rejestracji samochodu osobowego

W przypadku samochodu osobowego, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy na terytorium Polski konieczne jest przedstawienie organowi rejestrującemu, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju. Uzyskanie potwierdzenia zapłaty akcyzy możliwe jest poprzez:

 1. złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wydanie potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo;
 2. skorzystanie z funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej www.puesc.gov.pl – „Pobierz potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód", w tym należy:
 • zalogować się (w przypadku braku konta, niezbędnym będzie jego utworzenie),
 • wypełnić formularz PZASREQ-ZAPYTANIE O POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY ZA SAMOCHÓD (wybrać odnośnik „Pobierz potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód" dostępny na stronie głównej lub zakładkę „Formularze", kategoria w eFormularzach - e-usługi: „eZefir"; szczegóły patrz INSTRUKCJA dot. WYPEŁNIANIA i WYSYŁKI FORMULARZA), podając w nim: numer VIN samochodu osobowego, którego dotyczy zapytanie lub numer UPO uzyskany dla deklaracji ACK-U składanej elektronicznie, oraz
 • wysłać formularz PZASREQ.

Przydatne strony:

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry