Publikacja ustawy o ułatwieniach w podatkach dochodowych na 2019 r.

Publikacja ustawy o ułatwieniach w podatkach dochodowych na 2019 r.

poz. 2159 Dziennika Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa upraszcza przepisy w obszarze podatków dochodowych oraz stwarza bardziej dogodne warunki dla podatników, w szczególności przez:

1. Wprowadzenie nowej, obniżonej do wysokości 9%. stawki podatku CIT dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro;

Stawka ta ma zastąpić obowiązującą obecnie 15% stawkę CIT. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Będą z niej mogli skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.

2. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału (tzw. notional interest deduction - NID);

Możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników.

Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.

3. Uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku);

4. Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością);

5. Złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać;

6. Wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności przez:

  • podwyższenie z 20.000 EURO do 150 tys. (225 000 zł. w przypadku samochodów elektrycznych) zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu,
  • podwyższenie do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
  • określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością),
  • ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta.

7. Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu, itp. w zakresie:

  • obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu w formie ryczałtu,
  • obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku gdy wysokość  przychodów nie wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

8. Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał;

Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni.

9. Uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;

10. Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów;

Limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

11. Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego również o przypadki sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego;

12. Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji;

Po zmianach przepisów, jeśli kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł w roku kalendarzowym, a informacje zamieszczone na kopii nie będą budziły wątpliwości, to do zastosowania niższej stawki podatku u źródła, czyli pobieranego w  Polsce od należności wypłacanych za granicę z tytułu świadczenia niektórych usług, czyli do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania, będzie wystarczył skan certyfikatu umieszczony na stronie usługodawcy.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry