Nadzór rynku

Nadzór rynku

Bezpieczeństwo większości produktów nieżywnościowych, takich jak np. zabawki, maszyny, wyroby medyczne, wymaga od poszczególnych podmiotów gospodarczych, zaangażowanych w ich produkcję i sprzedaż, zagwarantowania, że spełniają one określone wymagania i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów.

Wymagania zwykle dotyczą zarówno konstrukcji czy składu chemicznego towarów, jak również ich prawidłowego oznakowania oraz dostępności odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej i instrukcji użytkowania. Na przykład, na wyrobie podlegającym obowiązkowi oceny zgodności umieszcza się oznakowanie CE, dla którego wystawiana jest również deklaracja zgodności potwierdzająca dokonanie takiej oceny, w niektórych wypadach przy udziale jednostki notyfikowanej, której numer stanowi wtedy integralną część oznakowania.

Krajowy system nadzoru rynku tworzą organy administracji publicznej, które z zakresie swoich kompetencji prowadzą kontrole na rynku oraz współpracują z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w przypadku kontroli wymagań wyrobów przywożonych z państw trzecich. Kontrola ta podlega regulacjom (w szczególności art. 27-29) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające go wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U L 218 z 13.8.2017).

Organem monitorującym system nadzoru rynku jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/) a w przypadku, wyrobów medycznych, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://www.urpl.gov.pl/pl).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry