Ochrona praw własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej

Zatrzymywanie towarów naruszających prawa własności intelektualnej w momencie próby wprowadzenia ich na rynek UE jest instrumentem pozwalającym skutecznie walczyć z fałszerstwem i piractwem.

Zapewnienie przez organy celne ochrony praw własności intelektualnej zależy od ścisłej współpracy z właścicielami praw. Jedną z takich form współpracy jest możliwość złożenia do organów celnych wniosku o podjęcie działania przez organy celne.

1. Podstawy prawne działań podejmowanych przez organy celne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej:

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne ( Dz.U. UE L 341 z 18.12.2013, s. 10);
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne ( Dz.U. UE L 98 z 18.04.2018, s. 4).

2. Przedmiot ochrony:

  • znaki towarowe
  • wzory przemysłowe i wzory użytkowe
  • prawa autorskie i pokrewne
  • patenty na wynalazki
  • nazwy handlowe
  • topografie układu scalonego
  • oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia
  • prawa do ochrony odmian roślin

3. Tryb postępowania organów celnych przy zawieszeniu zwolnieniu/zatrzymaniu towarów, w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej:

a) działanie "na wniosek"

Wniosek o podjęcie działania przez organy celne, w celu ochrony praw własności intelektualnej składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dane adresowe komórki organizacyjnej właściwej do przyjmowania i rozpatrywania wniosków:

          Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

          Dział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR

          ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

         tel.: +48 22 510 46 76, fax: 510 49 89

          e-mail: iwtw@war.mofnet.gov.pl

Wniosek sporządza się na formularzu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1352/2013, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2018/582. Zakres obowiązywania wniosku może obejmować terytorium RP, jak również inne wybrane Państwa Członkowskie UE. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat.

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia wniosku ochrona przyznawana jest maksymalnie na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia. Wniosek o przedłużenie sporządza się na formularzu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1352/2013

Szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zawieszeniu zwolnienia/zatrzymaniu towarów, w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej ilustruje schemat.

Odrębny tryb postępowania wobec towarów łatwo psujących się ilustruje schemat.

b) działanie "z urzędu:

Wobec towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej organy celne podejmują również działania przed złożeniem wniosku. W takich sytuacjach zawieszenia zwolnienia/zatrzymania towarów dokonuje się na okres 4 dni roboczych, celem umożliwienia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt a). W wypadku gdy wniosek nie zostanie złożony organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie.

c) niszczenie towarów w małych „przesyłkach"

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania niniejszej procedury zawarte są w załączonym dokumencie.

4. Informacja dla właścicieli praw własności intelektualnej dotycząca kryteriów jakie powinien spełniać wniosek o ochronę celną.

                                            

                                                                   *  *  *

Informacja o zakresie współpracy właścicieli praw własności intelektualnej z administracjami celnymi Państw Członkowskich UE, w różnych wersjach językowych, dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej.

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry