Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin

Regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowania i kontrolowania w Unii Europejskiej zostały ustanowione w:

  1. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 ze zmianami).
  2. ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.).

Do obrotu w Polsce mogą być wprowadzane środki ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w opakowaniach szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych, zaopatrzonych w zatwierdzoną etykietę, sporządzoną w języku polskim oraz dodatkowo muszą spełniać wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr środków ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie na wprowadzanie do obrotu.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin.Można w nim sprawdzić czy konkretny środek posiada zezwolenie oraz zweryfikować treść etykiety.

Wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin z państw trzecich, niezarejestrowanych w Polsce i wprowadzanie środków ochrony roślin z etykietą w języku obcym jest nielegalne.

Warunek uzyskania ww. zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie obejmuje środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim albo państwie trzecim, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w celu ich przemieszczania lub składowania). Jednakże podmiot, który zmierza wprowadzić je na terytorium RP, powinien poinformować o tym fakcie właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków, wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w terminie 7 dni przed wprowadzeniem. Inspektor przekazuje uzyskane informacje organom Krajowej Administracji Skarbowej właściwym dla miejsca wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest także wymagane w przypadku wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin do celów badań lub rozwoju (wymagane jest wówczas pozwolenie do celów przeprowadzenia próby) oraz dla środków, którym udzielono pozwolenia na handel równoległy.

            

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry