Towary o znaczeniu strategicznym

Towary o znaczeniu strategicznym

Obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest realizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system  kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania  (Dz.U. UE 2009 r. L134/1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  (Dz.U. 2013 r. poz. 194).

Towary o znaczeniu strategicznym są to:

  • produkty podwójnego zastosowania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenie Rady (WE) oraz
  • uzbrojenie i sprzęt wojskowy określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki  w sprawie wykazu uzbrojenia.

Zgłoszenie towaru o znaczeniu strategicznym o objęcie go procedurą celną może być dokonywane wyłącznie w urzędach celnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Warunkiem realizacji obrotu jest posiadanie lub możliwość korzystania z odpowiedniego zezwolenia. Rodzaje zezwoleń zostały ustanowione w przepisach prawa krajowego i unijnego i obejmują:

  1. zezwolenia indywidualne i zezwolenia globalne wydawane na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy przez krajowy organ kontroli obrotu – ministra właściwego do spraw gospodarki
  2. krajowe zezwolenia generalne, wydawane w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki. Przedsiębiorca może korzystać z ww. zezwoleń jeśli spełnia warunki określone w takim rozporządzeniu,
  3. unijne zezwolenia generalne, wydawane w formie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, jeśli spełnione są warunki określone w takim rozporządzeniu.

Powiązane

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry