Towary zwolnione od cła

Towary zwolnione od cła

Zwolnienia celne ze względu na szczególne przeznaczenie przywożonych towarów

Część zwolnień celnych uzależniona jest od tzw. szczególnego przeznaczenia towarów. W przypadku zwolnienia takiego towaru z należności celnych przywozowych towar pozostaje pod dozorem celnym. Dotyczy to towarów i sytuacji określonych w następujących przepisach prawa celnego:

- w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009:

• art. 3-11 - towarów przywożonych w ramach tzw. mienia osobistego;
• art. 12-16 - towarów przywożonych w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
• art. 28-34 - dóbr inwestycyjnych przywożonych w związku z przeniesieniem działalności gospodarczej;
• art. 42-52 - materiałów dydaktycznych, naukowych, kulturalnych; przyrządów i aparatury naukowej (43-52b);
• art. 57-58 - przyrządów i aparatury przeznaczonej do badań medycznych, diagnozowania i leczenia;
• art. 61-65 - towarów przywożonych dla organizacji charytatywnych;
• art. 66-73 - towarów przywożonych do użytku osób niepełnosprawnych (67,68);
• art. 74-80 - towarów przywożonych na rzecz ofiar katastrof; (74 ust. 1)
• art. 95-101 - towarów przywożonych do badań, analiz lub prób;
• art. 107-111 - paliwa w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych,

- w ustawie - Prawo celne:

       ·art. 37 - paliwa w statkach, samolotach, środkach transportu kolejowego;

        art. 41 - towarów przeznaczonych do użytku dyplomatów

        art. 42 - towary przywożonych dla sił zbrojnych i personelu NATO

Zwolnienia z należności celnych przywozowych przesyłek

Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się w Unii Europejskiej, przy czym „towary o niewielkiej wartości" oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.

Zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się do:

a)      napojów alkoholowych;

b)      perfum i wód toaletowych;

c)      tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii Europejskiej, są zwolnione z należności celnych przywozowych do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:
• mają charakter okazjonalny,
• zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
• są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Zwolnienie, o którym mowa, ograniczone jest na jedną przesyłkę do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:

a)      wyroby tytoniowe:
• 50 papierosów, lub
• 25 cygaretek (cygar o maksymalnej wadze 3 gramów sztuka), lub
• 10 cygar, lub
• 50 gramów tytoniu do palenia,
lub proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;

b) alkohol i napoje alkoholowe:
• napoje destylowane i spirytusowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; nieskażony alkohol etylowy o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 80 % objętości: 1 litr, lub
• napoje destylowane i spirytusowe, i koktajlowe na bazie wina lub alkoholu, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; wina musujące, wina likierowe: 1 litr lub proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie i
• wina niemusujące: 2 litry;

c) perfumy: 50 gramów, lub
wody toaletowe: 0,25 litra. 
 

Zwolnienie z należności przywozowych paliw przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych

Zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zwolnienie paliwa do ilości przywożonej w standardowych zbiornikach pojazdów nie oznacza jednak dowolności wykorzystania przywożonego paliwa. Zgodnie z art. 110 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych paliwo zwolnione z należności celnych przywozowych nie może być wykorzystywane w pojazdach innych niż te, w których zostało przywiezione, ani nie może zostać usunięte z tych pojazdów. Nie może też zostać odpłatnie lub nieodpłatnie zbyte przez osobę korzystającą ze zwolnienia. Naruszenie tych zasad powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych.

Powiązane

  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytucji badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych


© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry