50 sesja Komitetu HS Światowej Organizacji Celnej (WCO) we wrześniu 2012 r. – zmiany w Notach wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) oraz Opiniach klasyfikacyjnych

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 180 z 26 czerwca 2013 r. opublikowany został Komunikat Komisji zgodnie z art. 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (2013/C 180/03).

W Komunikacie została umieszczona informacja o zmianach do Not wyjaśniających do wykonania zgodnie z procedurą artykułu 8 Konwencji HS oraz Opiniach klasyfikacyjnych podjętych przez Komitet HS WCO podczas 50. sesji we wrześniu 2012 r.

Opracowano 26 sierpnia 2013 r.