52 sesja Komitetu HS Światowej Organizacji Celnej (WCO) we wrześniu 2013 r. ─ zmiany not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do konwencji HS oraz Opinie klasyfikacyjne zatwierdzone przez komitet HS

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 173 z 7 czerwca 2014 r. opublikowany został komunikat zgodnie z artykułem 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (2014/C 173/01).

W komunikacie została zamieszczona informacja o zmianach do notach wyjaśniających Systemu Zharmonizowanego oraz Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej, opublikowane w sprawozdaniu z 52. sesji komitetu HS we wrześniu 2013 r. (DOK. NC 1937).

Opracowano 18 czerwca 2014 r.