Informacja dla środowiska biznesowego na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać po 29 marca 2019 r., tj. po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

  Informacja dla środowiska biznesowego na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać po 29 marca 2019 r., tj. po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

  Informacja wstępna

  14 listopada 2018 zakończone zostały prace nad tekstem umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Umowa przewiduje okres przejściowy, obejmujący m.in. zasadę „stand still" (utrzymanie stanu obecnego) w kontekście obrotu towarowego.

  Uzgodniony okres przejściowy trwać będzie od dnia wyjścia Zjednoczonego Królestwa, tj. od 29 marca 2019 r. do końca 2020 roku, z możliwością przedłużenia. W tym czasie zachowane zostaną dotychczasowe zasady obrotu towarowego (brak kontroli i ograniczeń).  

  Jeśli jednak umowa wyjścia nie uzyska akceptacji Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, co jest wysoce prawdopodobne, a także akceptacji UE i jej państw członkowskich, realne jest  tzw. „twarde wyjście" Zjednoczonego Królestwa,  tj. wyjście bez umowy już z dniem 29 marca 2019.

  Oznacza to, że już od 30 marca 2019 r. władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE. 

  Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie m. in. konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla podmiotów dotąd nie dokonujących takich formalności) obowiązek: zarejestrowania się w usłudze e-Klient, składania zgłoszeń i deklaracji celnych, oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

  Stworzy to nową sytuację prawną w porównaniu z obecną, kiedy nie obowiązują formalności celne w handlu towarami unijnymi pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Informacja dla przedsiębiorców

  Aby pomóc przedsiębiorcom i operatorom transportowym  w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej,  Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o   podstawowych zasadach i formalnościach celnych obowiązujących w  obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

  Zgłoszenie celne

  Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywali obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem będą musieli dokonać formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego,  w tym rejestracji w usłudze e-Klient oraz wystąpienia o nadanie numeru EORI- Economic Operator Registration Index (szczegóły w dalszej części).  

  Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z tego obszaru do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie papierowej bądź elektronicznej, jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może  również wystąpić  konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

  Więcej o zgłoszeniach celnych: https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/komunikaty

  Stawki należności celnych

  Należności celne naliczane będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23.07.1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

  Więcej: https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/lub http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en

  Zakazy i ograniczenia

  Niektóre towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp. Więcej na temat zakazów i ograniczeń:

  Informacja w języku polskim https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_pl.pdf

  Informacja w języku angielskim http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156568.pdf

  Pozwolenia

  Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego prawa celnego  utracą swą ważność na obszarze celnym UE Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status „upoważnionego przedsiębiorcy" AEO.

  Preferencyjne reguły pochodzenia

  Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE". Więcej: Preferencyjne pochodzenie towarów – konsekwencje BREXIT. - Pochodzenie towarów - Finanse, lub

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_pl.pdf

  Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem

  Na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/value-added-tax_en.pdf  znajduje się szczegółowa informacja na temat zasad naliczania podatków w obrocie towarowym, które będą obowiązywały po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE.

   

  Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

  • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
  • Wybór formy zgłoszenia celnego (SAD, ustna, itp.)
  • Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą  odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia przywozowe i ewentualnie tranzytowe). Więcej: https://puesc.gov.pl/

   

  Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa.

  • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
  • Wybór formy zgłoszenia celnego (SAD, ustna, np.).
  • Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną,  samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia wywozowe i ewentualnie tranzytowe). Więcej: https://puesc.gov.pl/.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich zawiera strona Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej: 

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

  Dodatkowe informacje  na stronie MPiT:

  https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/brexit/

   

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry