Stawki podatkowe

  Stawki podatkowe

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "ustawą", przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

  • według skali podatkowej obowiązującej w 2018 r. art. 27 ust. 1 ustawy:

  Podstawa obliczenia podatku
  w złotych  Podatek wynosi

  ponad

  do

   

  85 528

  18%


   minus
  kwota zmniejszająca podatek 

  85 528

   

     15 395 zł 04 gr
  + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


  Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i od 1 stycznia 2018 r.  wynosi:

  1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

  1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

  556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

  556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

  • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
  • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
  • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
  • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy,
  • 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej - art. 30f ust. 1 ustawy.

  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, określa w art. 12 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
  • 12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad 100 000 zł,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).

  Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych (wikariuszy i proboszczów) są określone na 2018 rok obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. (M. P. poz. 1111).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry