Podatek od spadków i darowizn

  Podatek od spadków i darowizn

  Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest z ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn ( Dz.U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm.).

  Przedmiot opodatkowania

  Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne

  • własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  a.       dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,

  b.      darowizny, polecenia darczyńcy,

  c.       zasiedzenia,

  d.      nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

  e.       zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu ,

  f.        nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;

  • praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  • jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
  • własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego:

  a)      nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;

  b)      wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega, m.in.:

  • nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Więcej w Niezbędniku podatnika na Portalu Podatkowym.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry