Towary zwolnione od cła

  Towary zwolnione od cła

  Informacje ogólne

  W szczególnych okolicznościach, mając np. na względzie cel, dla którego przywożony jest towar lub przeznaczenie towarów po ich dopuszczeniu do obrotu, przepisy prawa celnego przewidują możliwość zwolnienia z należności przywozowych niektórych towarów, przywożonych z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

  Generalną zasadą ustanowioną w przepisach prawa celnego jest zasada powszechności należności przywozowych, co oznacza, iż od każdego towaru przywożonego z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej wymagane są należności przywozowe, natomiast zwolnienie z tych należności stanowi wyjątek, który musi wprost wynikać z przepisów prawa celnego.

  Uwaga!

  Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009).


  Przepisy z zakresu zwolnień celnych

  W zakresie zwolnień celnych obowiązują regulacje zawarte w przepisach niżej wymienionych aktów prawnych:

  1)      w rozporządzeniu (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) oraz

  a)      w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 80/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiającym wykaz substancji biologicznych lub chemicznych przewidziany w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;

  b)      ww rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1224/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. do celów art. 66-73 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;

  c)      w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1225/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. do celów art. 42-52 oraz art. 57 i 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;

  2)      ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. z 2016, poz. 1880 z późn. zm.) - art. 36-50 oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w przepisach tej ustawy tj.;

  a)      w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1758);

  b)      w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej (Dz. U. Nr 257, poz. 1737);

  c)      w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1738);

  d)      w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U.z 2011, Nr 6, poz. 28, z późn. zm.);

  e)      w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. Nr 240, poz. 1610);

  f)        w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. Nr 37, poz. 194);

  g)      w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz. U. Nr 61, poz. 310);

  h)      w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywozowych na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 77, poz. 420).

   Zwolnienia celne zawarte są również w ustawach regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych.

  Powiązane

  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytucji badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych


© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry