Kalkulator odsetek

    Kalkulator odsetek za zwłokę pomaga ustalić ich wielkość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został niezapłacony w terminie.

    Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości podatkowej, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość). Kalkulator umożliwia wyliczenie stawek odsetek według stawki podstawowej i obniżonej. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty zaległości w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa).

    Kalkulator oblicza także wysokość opłaty prolongacyjnej.

    Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

    Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2019 Przejdź do góry