Informacje podstawowe

  Informacje podstawowe

  Budżet państwa to plan finansowy uwzględniający planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy.

  Ustawa budżetowa jest najważniejszym aktem finansowym – planowane dochody i wydatki sięgają setek miliardów złotych, dlatego wymaga ona wielomiesięcznych przygotowań, negocjacji i wielostronnych uzgodnień.

  To trudne rozmowy – z propozycji poszczególnych resortów, które zgłaszają swoje potrzeby finansowe i wyliczeń Ministerstwa Finansów, które może najlepiej oszacować, jakimi pieniędzmi można będzie w ramach budżetu dysponować, musi powstać spójny plan finansów państwa. Członkowie rządu muszą uzgodnić, czy w danym roku jednym z priorytetów rządu będzie np. zapewnienie środków dla rodzin, tj. finansowanie Programu „Rodzina 500+", czy np. modernizacja armii i w związku z tym muszą się znaleźć duże pieniądze na nowe uzbrojenie.  Gdy wspólne stanowisko zostaje uzgodnione i spodziewane wpływy do budżetu zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególne resorty, ustawa trafia do Sejmu, stamtąd do Senatu i na koniec do Prezydenta. Gdy ten ustawę podpisze, jest ona obligatoryjną wytyczną do realizacji wydatków budżetu państwa.

  W całej procedurze budżetowej można wyróżnić cztery fazy obejmujące etapy od opracowania projektu budżetu do uchwalenia ustawy, które najprościej zobrazować przypisując poszczególne etapy do danej pory roku.

  WIOSNA
  • Zakończenie prac nad opracowaniem oraz publikacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – tzw. noty budżetowej (maj).
  • Przygotowanie przez Ministra Finansów założeń projektu budżetu państwa i ich akceptacja przez członków Rady Ministrów (maj – czerwiec).
  • Przekazanie Radzie Dialogu Społecznego wstępnej prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych (czerwiec).
  • Opracowanie i przedłożenie Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych planów rzeczowych zadań do realizacji (czerwiec).
  LATO
  • Ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1) (lipiec).
  • Przesłanie przez dysponentów szczegółowych planów budżetów w ramach części (zazwyczaj 21 dni od otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków).
  • Opracowanie przez Ministerstwo Finansów wstępnego projektu budżetu państwa i przekazanie go Radzie Ministrów (sierpień)
  • Przekazanie Radzie Dialogu Społecznego wstępnego projektu ustawy budżetowej do zaopiniowania (nie później niż 30 dni przed przedstawieniem rządowego projektu ustawy budżetowej Sejmowi RP).
  • Uchwalenie ostatecznego, rządowego projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów
  • i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu (do 30 września).
  JESIEŃ
  • Pierwsze czytanie w Sejmie – prezentacja projektu ustawy budżetowej przez Ministra Finansów.
  • Skierowanie projektu ustawy budżetowej do komisji branżowych.
  • Drugie czytanie – zgłoszenie poprawek do projektu ustawy budżetowej rozpatrzonego przez Komisję Finansów Publicznych.
  • Trzecie czytanie - uchwalenie ustawy budżetowej i przekazanie do dalszych prac w Senacie.
  • Podjęcie uchwały przez Senat RP w sprawie ustawy budżetowej (20 dni od daty jej otrzymania).
  • Rozpatrzenie przez Sejm poprawek senackich wraz z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych.
  ZIMA
  • Przesłanie ustawy budżetowej do podpisu Prezydentowi RP.
  • Podpisanie przez Prezydenta ustawy budżetowej lub  złożenie do Trybunału Konstytucyjnego  wniosku o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją (w ciągu 7 dni).
  • Ogłoszenie podpisanej ustawy w Dzienniku Ustaw RP.
  KOLEJNY ROK BUDŻETOWY

  Rozpoczęcie prac nad opracowaniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (styczeń; luty).

  Więcej informacji na temat budżetu państwa jest dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne/Budżet państwa.

  Przejdź do strony Budżet państwa na www.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry