Podatek od produkcji okrętowej

  Podatek od produkcji okrętowej

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 387), zwana dalej „ustawą", reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców okrętowych.

  Przedsiębiorcy okrętowemu przysługuje możliwość wyboru opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku.
  Przy wyborze tej formy opodatkowania, dochody (przychody) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  Zryczałtowany podatek wynosi 1% podstawy opodatkowania.

  Podstawą opodatkowania jest przychód należny ze sprzedaży lub przebudowy statku.

  Przedsiębiorcą okrętowym w rozumieniu ustawy jest:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka komandytowo-akcyjna, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej, mający siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  – prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.

  Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego: dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku, a w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej  - dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku.

  Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe. 

  Wybór tej formy opodatkowania następuje przez złożenie przez przedsiębiorcę okrętowego stosownego oświadczenia. Oświadczenie składa się do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku, którym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.

  W przypadku przedsiębiorców okrętowych będących wspólnikami spółek cywilnych, jawnych lub komandytowych omawiane oświadczenie obwiązani są złożyć wszyscy wspólnicy danej spółki.

  Uwaga!
  Zgodnie z art. 15 ustawy wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zryczałtowanego podatku z rynkiem wewnętrznym. Program pomocowy pn. „Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w przemyśle okrętowym" został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską w dniu 8 grudnia 2016 r. Procedura uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej nie została jeszcze zakończona. 

  Powiązane

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry