Informacje podstawowe

  Informacje podstawowe

  Polska wraz z 27 krajami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy Unię Celną.

  Unia celna UE oznacza, że:

  • zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE
  • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE
  • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE
  • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

  Organy celne są w głównej mierze odpowiedzialne za nadzór nad międzynarodową wymianą handlową UE. Do ich zadań należy:

  • ochrona interesów finansowych Wspólnoty i jej państw członkowskich
  • ochrona Wspólnoty przed nieuczciwym i nielegalnym handlem przy równoczesnym wspieraniu legalnej działalności gospodarczej
  • zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony Wspólnoty i jej mieszkańców oraz ochrony środowiska, w stosownych przypadkach w ścisłej współpracy z innymi organami
  • utrzymanie należytej równowagi pomiędzy kontrolami celnymi a ułatwianiem legalnej wymiany handlowej.

  Służby celne odgrywają w UE podwójną rolę. Funkcjonariusze celni nadal działają w charakterze fiskusa, pobierając cła przywozowe i podatki, jednak coraz częściej przejmują również zadania na granicach zewnętrznych, aby chronić zdrowie mieszkańców Europy i strzec ich bezpieczeństwa. Oznacza to na przykład działania w zakresie zwalczania przemytu, zajmowania niebezpiecznych lub podrabianych towarów, ratowania zwierząt korzystających z ochrony międzynarodowej oraz zwalczania sieci przestępczych. Służby celne działają na pierwszej linii wwalce z nadużyciami finansowymi, terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

  Służby celne utrzymują ciągły dialog i konsultacje z sektorem biznesu. Stowarzyszenia handlowe są regularnie zapraszane do udziału w seminariach i grupach roboczych, w celu wypracowania lepszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry