Uprawnienia i obowiązki podatnika

  Uprawnienia i obowiązki podatnika

  Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika.

  Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne zagadnienia prawa podatkowego. Znajomość tych uregulowań ułatwi ci wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz wskaże, czego możesz oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego.

  PRAWA

  PŁAĆ TYLKO TYLE, ILE SIĘ NALEŻY. JEŻELI ZAPŁACISZ WIĘCEJ, MASZ PRAWO DO ZWROTU NADPŁATY PODATKU

  Nadpłata powstaje w sytuacji, gdy zapłacisz podatek nienależny (tzn. zapłacisz podatek, pomimo że nie ciążył na tobie obowiązek jego zapłaty) lub w wysokości wyższej niż powinieneś zapłacić. Z nadpłatą mamy również do czynienia, jeżeli płatnik (tj. pośrednik w rozliczeniu podatku, najczęściej pracodawca lub organ rentowy) pobrał podatek nienależny lub pobrał go w wysokości wyższej od należnej. W tych sytuacjach masz prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

  Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że złożysz wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W sytuacji, gdy nie jesteś obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zwrot nadpłaty następuje przekazem pocztowym, chyba że zażądasz zwrotu w kasie. Jeżeli chcesz zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, złóż w urzędzie skarbowym formularz ZAP-3 (lub NIP-7), a jeżeli jesteś przedsiębiorcą objętym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, złóż wniosek CEIDG-1, wskazując numer rachunku. Żądając zwrotu przekazem pocztowym musisz wiedzieć, że nadpłata pomniejszana jest o koszty jej zwrotu.

  W przypadku niedotrzymania przez organ podatkowy terminu zwrotu nadpłaty przysługuje oprocentowanie w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych.

  PRAWO DO KOREKTY DEKLARACJI (ZEZNANIA)

  Jeżeli przy sporządzaniu deklaracji (zeznania) popełniłeś błąd dotyczący określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w ich treści — masz prawo poprawić ten błąd składając korektę deklaracji (zeznania). Prawo do korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola).

  UWAGA! Skorygowanie deklaracji (zeznania) następuje przez złożenie korygującej deklaracji (zeznania).            Pamiętaj, żeby zapłacić zaległy podatek lub zwrócić nadpłatę (którą nienależnie wykazałeś i otrzymałeś jej zwrot) — wraz z odsetkami.

  Jeżeli w wyniku korekty deklaracji zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku, nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty nie będzie przekraczała 5000 zł, to w przypadku błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, korekty deklaracji dokona za ciebie organ podatkowy. Uwierzytelnioną kopię korekty otrzymasz do akceptacji – z prawem wniesienia sprzeciwu. Jeśli nie wniesiesz sprzeciwu, to taka korekta wywołuje skutki prawne, jak korekta złożona przez ciebie.

  W przypadku, gdy złożysz prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji (z wyjątkiem korekt składanych w związku z kontrolą podatkową lub czynnościami sprawdzającymi) i zapłacisz w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość podatkową, możesz zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 1/2 podstawowej stawki odsetek za zwłokę.

  PRAWO DO ŻĄDANIA ZAŚWIADCZENIA

  Jeżeli określony przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, lub posiadasz interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, możesz żądać wydania przez organ podatkowy zaświadczenia (np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach). Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni. Organ podatkowy może wydać zaświadczenie jedynie w granicach twojego żądania.

  PRAWO DO OCHRONY TWOICH DANYCH

  Wiedz, że indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych oraz we wszelkich innych dokumentach i informacjach składanych do organu podatkowego, a także dane wynikające z akt spraw podatkowych, objęte są tajemnicą skarbową. Bezprawne ujawnienie tych informacji podlega odpowiedzialności karnej.

  PRAWO DO ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  W przypadku, gdy rozliczasz się za pośrednictwem płatnika, czyli uzyskujesz dochody ze stosunku pracy, emerytury, renty itp., możesz wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie płatnika (pracodawca, ZUS) z obowiązku pobrania podatku. Składając taki wniosek, musisz wykazać, że pobranie podatku zagraża twoim ważnym interesom, a w szczególności twojej egzystencji lub uprawdopodobnić, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

  Jeżeli sam wpłacasz zaliczki na podatek, organ podatkowy — na twój wniosek — ograniczy pobór zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnisz, że zaliczki, obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych, byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

  Jeśli przemawia za tym twój ważny interes lub interes publiczny, możesz również zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem:

  • o odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

  • o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

  • o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (jest to opłata ustalana za korzystanie z układu ratalnego lub odroczenia).

  UWAGA! Pamiętaj! Ulgi te przyznawane są wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

  Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – to pełen katalog dopuszczalnych przeznaczeń pomocy udzielanej przez organ podatkowy znajdziesz w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.

  PRAWO DO PISEMNEJ INTERPRETACJI

  Jeżeli masz wątpliwości, jak zastosować przepisy prawa podatkowego w twojej indywidualnej sprawie, możesz zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

  Od 1 marca 2017 r. wydaje je wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

  UWAGA! Jeśli występujesz z zapytaniem, wyczerpująco przedstaw stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

  Pamiętaj! Nie otrzymasz interpretacji indywidualnej, jeżeli: przedstawione elementy stanu faktycznego są w dniu złożenia wniosku o interpretację przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, oraz gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Interpretacji nie otrzymasz również, jeżeli kwestia, o którą pytasz, była już rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej lub jeżeli opisane przez ciebie zagadnienie uzasadnia przypuszczenie, że twoje działanie może zmierzać do unikania opodatkowania.

  Koszt wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej to 40 zł, które należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku kilku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

  Jeżeli zapłacona przez ciebie opłata jest nienależna, to wówczas otrzymasz jej zwrot nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Opłatę zwraca się wyłącznie w przypadku, gdy:
  • wycofasz cały wniosek – otrzymasz całą opłatę;
  • wycofasz część wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – otrzymasz odpowiednią część opłaty;
  • zapłacisz więcej, niż powinieneś – otrzymasz nadpłaconą kwotę.

  Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej  w zakładce: Załatwianie spraw/Wydawanie interpretacji (link otwiera okno w innym serwisie)

  PRAWO DO USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKA DO PODPISANIA ZEZNANIA (DEKLARACJI)

  Możesz ustanowić pełnomocnika do podpisania Twojego zeznania (deklaracji). Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia Cię z obowiązku podpisania tej deklaracji (jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej).

  PRAWA W TOKU PROCEDUR PODATKOWYCH

  PRAWO DO CZYNNEGO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

  Masz prawo czynnie uczestniczyć, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (ogólnego, szczególnego), w każdej czynności prowadzonego wobec Ciebie postępowania podatkowego, niezależnie od tego czy prowadzi je organ pierwszej instancji, czy też drugiej instancji.

  Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Natomiast pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

  Jesteś zatem uprawniony do wglądu w akta sprawy w lokalu organu podatkowego, w obecności pracownika tego organu, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń. Ponadto masz prawo żądać wydania kopii akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów akt sprawy albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

  Przed wydaniem decyzji masz prawo wypowiedzenia się, co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia organu podatkowego.

  PRAWO DO TERMINOWEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

  Masz prawo oczekiwać, że Twoja sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana — nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Jeżeli złożyłeś wniosek o przeprowadzenie rozprawy albo rozprawę przeprowadzono z urzędu, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest Cię zawiadomić, podać przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

  Ponadto, w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu, przysługuje Ci prawo złożenia ponaglenia do:

  • organu podatkowego wyższego stopnia;
  • dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy rozpatrywania odwołań od decyzji związanych z kontrolą, wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;
  • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej.

  PRAWO DO PRZYWRÓCENIA TERMINÓW PROCESOWYCH

  W sytuacji gdy nie dotrzymasz terminu procesowego, określonego do dokonania czynności (np. do wniesienia odwołania, zażalenia), masz prawo wystąpienia do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o jego przywrócenie.

  Organ podatkowy obowiązany jest przywrócić termin, jeżeli łącznie spełnisz następujące warunki:

  ·         uprawdopodobnisz, że uchybienie terminu nastąpiło bez Twojej winy, złożysz wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi,

  ·         jednocześnie z wniesieniem wniosku dopełnisz czynności, dla której był określony termin.

   

  PRAWO DO ZASKARŻENIA DECYZJI

  Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym zostaniesz pouczony w decyzji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres twojego żądania, będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Na twój uzasadniony wniosek organ odwoławczy może przeprowadzić rozprawę, na której możesz składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, zgłaszać swoje propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.

  Jeżeli już wniosłeś odwołanie, możesz je wycofać, w każdym stadium toczącego się postępowania odwoławczego, do momentu wydania decyzji przez organ odwoławczy. Jednakże organ odwoławczy może odmówić uwzględnienia wniosku o wycofanie odwołania, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji dotkniętej poważnymi wadami prawnymi.

  W przypadku decyzji wydanej przez organ odwoławczy przysługuje ci, za pośrednictwem tego organu, prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji — o czym zostaniesz pouczony w decyzji.

  WYKONANIE DECYZJI

  Decyzja nieostateczna, która nakłada na ciebie obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

  Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie.

  Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego:

  ·         na wniosek podatnika – po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku – do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania,

  ·         z urzędu – po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę – do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

  Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia cię możliwości dobrowolnego wykonania decyzji.

  PRAWO DO ZASKARŻENIA POSTANOWIENIA

  Podobne zasady obowiązują w przypadku zaskarżenia postanowienia, z tym, że na postanowienie masz prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie możesz wnieść tylko wtedy, gdy ustawa — Ordynacja podatkowa tak stanowi. O prawie, terminie i sposobie wniesienia zażalenia zostaniesz pouczony w postanowieniu.

  PRAWO DO WZRUSZENIA OSTATECZNEJ DECYZJI

  W sytuacji, gdy dotycząca ciebie decyzja stała się ostateczna, posiadasz uprawnienie do wystąpienia do organu podatkowego o wzruszenie tej decyzji, w określonych w ustawie sytuacjach, w trybie:

  ·         wznowienia postępowania,

  ·         stwierdzenia jej nieważności,

  ·         uchylenia lub zmiany.

  UWAGA! Przepisy określają konkretne przesłanki do zastosowania każdego z tych trybów procesowych. Wybierz taki tryb, który odpowiada — Twoim zdaniem — okolicznościom występującym w sprawie.

  Te tryby postępowania mają nadzwyczajny charakter.

  PRAWO DO WYSTĄPIENIA O ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA

  Organ podatkowy obowiązany jest, na twoje żądanie, zwrócić koszty postępowania, między innymi obejmujące koszty podróży związane z twoim osobistym stawiennictwem, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu bądź gdy zostałeś błędnie wezwany do stawienia się w organie podatkowym. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży powinieneś zgłosić organowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty tego roszczenia.

  Jeżeli organ podatkowy poniósł koszty postępowania w twoim interesie lub na twoje żądanie, a nie wynikają one z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie, to możesz zostać obciążony tymi kosztami.

  PRAWA W ZAKRESIE KONTROLI PODATKOWEJ

  O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej powinieneś zostać zawiadomiony. Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa przewidują wyjątki, gdy organ podatkowy nie zawiadomi cię o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W takiej sytuacji, po wszczęciu kontroli, zostaniesz poinformowany o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

  Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni wymaga twojej zgody lub wniosku. Natomiast jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

  Wszczęcie kontroli podatkowej następuje, co do zasady, przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawarte jest pouczenie o twoich podstawowych prawach i obowiązkach w toku kontroli.

  Jeżeli nie zgadzasz się z ustaleniami kontroli możesz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący ma obowiązek do nich się ustosunkować.

  OBOWIĄZKI

  PRZESTRZEGAJ TERMINÓW PŁATNOŚCI

  Twoim obowiązkiem jest terminowe wpłacanie podatków. Terminy płatności podatków uzależnione są od sposobu powstania zobowiązania podatkowego. Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje:

  ·         w drodze decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego — termin płatności wynosi wówczas 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

  ·         z mocy prawa — jesteś obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek — termin płatności określają przepisy poszczególnych ustaw podatkowych.

  W tych terminach obowiązany jesteś również składać deklaracje podatkowe, jeżeli z przepisów podatkowych wynika taki obowiązek.

  Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

  ·         przy zapłacie gotówką — dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

  ·         w obrocie bezgotówkowym — dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

   

  UWAGA! W sytuacji, gdy nie dokonasz zapłaty podatku w określonym terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której jesteś zobowiązany bez wezwania naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

  Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  PRZECHOWUJ DOKUMENTACJĘ

  Zobowiązany jesteś do przechowywania wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może być w pewnych sytuacjach zawieszony (np. od dnia wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku, z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję) lub przerwany (np. wskutek zastosowania środka egzekucyjnego), co wydłuży też czas obowiązku przechowywania dokumentacji.

  OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA ORGANU O ZMIANIE ADRESU

  Jeżeli jesteś stroną bądź przedstawicielem strony w postępowaniu podatkowym, jesteś obowiązany powiadomić organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu. Natomiast w razie zmiany adresu miejsca zamieszkania lub pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, jesteś obowiązany do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (chyba że ustanowiłeś pełnomocnika ogólnego lub szczególnego).

  UWAGA! W razie zaniedbania tych obowiązków, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

  OBOWIĄZEK STAWIANIA SIĘ NA WEZWANIA URZĘDU

  Jesteś obowiązany, na wezwanie organu podatkowego, do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego. Organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu twojego pobytu, gdy nie możesz stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny.

  Obowiązek osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym wymagany jest tylko w granicach województwa, w którym zamieszkujesz lub przebywasz, chyba że charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie.

  UWAGA! Jeżeli mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawisz się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, możesz zostać ukarany karą porządkową do 2800 zł.

  OBOWIĄZKI W TRAKCIE KONTROLI PODATKOWEJ

  W trakcie kontroli podatkowej obowiązany jesteś w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz umożliwić dokonanie innych czynności wymienionych w ustawie — Ordynacja podatkowa, a także zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym, w miarę możliwości, udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

  Jeżeli nie ustanowiłeś pełnomocnika ogólnego  lub szczególnego, obowiązany jesteś ustanowić pełnomocnika na wypadek twojej nieobecności w czasie kontroli.

  OPŁATA SKARBOWA

  Przedmiotem opłaty są zaświadczenia, zezwolenia, niektóre czynności urzędowe oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie, jeżeli są składane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

  Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajdziesz w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia oraz z chwilą złożenia pełnomocnictwa (jego odpisu, wpisu lub kopii). W przypadku obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, będziesz mógł uiścić tę opłatę w kasie właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) lub na rachunek tego organu albo u inkasenta. Dowód wpłaty musisz dołączyć do składanego wniosku (zgłoszenia) lub dokumentu pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry