Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, z późn.zm.).

  Przedmiot opodatkowania

  Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają

  • czynności cywilnoprawne

         a)  umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

  b)umowy pożyczki,pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

  c)  umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

  d)umowy dożywocia,

  e)  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

  f)  ustanowienie hipoteki,

  g)  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

  h)  umowy depozytu nieprawidłowego,

  i)   umowy spółki

  • zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania  podatkiem od czynności cywilnoprawnych
  • orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

  Przepisy ustawy o umowie o dziale spadku oraz o umowie o zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do:

  a)   nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność – w części spłat lub dopłat,

  b)   odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

  W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się

  a)      przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

  b)      przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;

  c)      przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;

  d)      przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:

  ·        rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

  ·        siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

  – także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

   

   

  Więcej w Niezbędniku podatnika na Portalu Podatkowym.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry