Kaucja gwarancyjna

  Kaucja gwarancyjna

  W serwisie Kaucja gwarancyjna znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

  Rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom i wyłudzaniu podatku od towarów i usług w obrocie niektórymi towarami zostały przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). Jednym z nich jest instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 605), wprowadziła z dniem 1 lipca 2015 r. zmiany w wykazie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych polegające na:

  - wyłączeniu niektórych postaci złota w związku z ich objęciem mechanizmem odwróconego obciążenia;

  - dodaniu m.in. srebra i platyny w postaci surowca i półproduktu, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz cyfrowych aparatów fotograficznych.

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiany w wykazie towarów objętych odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych polegające na:

  - wyłączeniu objętych do tej daty odpowiedzialnością podatkową towarów z metali szlachetnych – w związku z ich objęciem mechanizmem odwróconego obciążenia;

  - dodaniu oleju rzepakowego, folii typu stretch, dysków twardych (HDD) i dysków SSD.

  Przepisy przewidują przesłanki wyłączające zastosowanie odpowiedzialności podatkowej.

  Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej. Polega to na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów*, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości.

  *prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

  Ww. ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. wprowadzono nową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 (w tym paliwa) był zwolniony z odpowiedzialności podatkowej - obowiązek dokonania przez nabywcę w całości zapłaty za te towary, na rachunek bankowy sprzedawcy albo rachunek sprzedawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w odniesieniu do którego sprzedawca upoważnił bank albo SKOK do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach. Numery rachunków, do których sprzedawca udzielił upoważnienia podlegają udostępnieniu w wykazie podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

  Ponadto wprowadzono dodatkową przesłanką, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający paliwa wymienione w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 był zwolniony z odpowiedzialności podatkowej. Warunkiem zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności podatkowej jest posiadanie przez dostawcę -na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy -koncesji wymaganych w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13.

  Wejdź do serwisu Kaucja gwarancyjna

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry