Budżet zadaniowy

  Budżet zadaniowy

  Budżet zadaniowy to plan wydatków budżetowych, sporządzany w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów.

  Budżet zadaniowy jest narzędziem sprawnego zarządzania zadaniami publicznymi, zapewniającym osiąganie określonych celów. Prezentacja celów i odnoszących się do tych celów mierników pozwalają na dokładniejsze obserwowanie i kontrolowanie rezultatów oraz efektów administracji publicznej.

  Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem wydatków. Jest to de facto inny sposób klasyfikowania wydatków budżetowych. Przez układ zadaniowy rozumie się zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostek sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia ewidencji wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym (według klasyfikacji budżetowej) oraz ewidencjonowania tych samych wydatków w układzie zadaniowym. Budżet zadaniowy przygotowany zgodnie z określonymi zasadami i metodami realizacji procesu może być wykorzystany jako narzędzie poprawy efektywności oraz skuteczności zarządzania jednostką.

  Cele wprowadzenia budżetowania zadaniowego:
  •    Osiągnięcie większej przejrzystości finansów publicznych oraz dostarczenie obywatelom bardziej czytelnej informacji nt. podejmowanych działań i ich kosztów;
  •    Osiągnięcie większej skuteczności realizacji zadań publicznych;
  •    Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych.

  Definicje budżetowania zadaniowego (ang. Performance budgeting)
  Budżet zadaniowy odpowiada na pytania:
  •    Jakie zadania są wykonywane (są zaplanowane do wykonania)?
  •    Jakie wydatki są przeznaczane na poszczególne zadania w danym roku budżetowym?
  •    Jakie cele planuje się osiągnąć realizując poszczególne zadania i jak je zmierzyć?
  •    Jakie skutki (rezultaty) ma przynieść realizacja założonych celów? (jakie wartości docelowe powinny osiągnąć zakładane mierniki)?
  •    W jakim stopniu udało się zrealizować postawione cele?

  Budżet zadaniowy – zarządzanie wydatkami w sektorze publicznym opierające się na zasadach:
  •    skuteczności /effectiveness/ – określenie celów i mierników,
  •    efektywności /efficiency/ – najlepsze efekty z nakładów,
  •    przejrzystości /transparency/ – budżet sprzyja transparencji wydatkowania środków publicznych,
  •    programowania wieloletniego – kilkuletnia projekcja budżetu zadaniowego.

  Podstawy prawne:
  - ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
  - ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.);
  - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.

  Więcej informacji na temat budżetu zadaniowego jest dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne/Budżet zadaniowy.

  Przejdź do strony Budżet zadaniowy na www.mf.gov.pl
   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry