Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych

  Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej „ustawą") podatek, z zastrzeżeniem art. 21, 22 i 24a ustawy, wynosi 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność lub 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy).

  Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są włączone do podstawy opodatkowania, ale podatek od tych dochodów (przychodów) także wynosi 19% (art. 22 ustawy).  

  W przypadku dochodów uzyskanych przez tzw. nierezydentów (art. 21 ustawy) podatek wynosi:

  • 20% przychodu z tytułu:

  - odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

  - opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  -   świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

  •  10% przychodów z tytułu:

   -  należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

  - uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

  Przepisy te (art. 21 i 22 ustawy) stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowy te mogą ustanawiać niższą stawkę niż wskazane.

  Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP, wynosi 19% podstawy opodatkowania (art. 24a ustawy).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry