Zabytki

Zabytki

Informacja na temat wywozu zabytków za granicę                        

Wywóz dóbr kultury z terytorium RP regulowany jest przez:

1. Rozporządzenia unijne:

  • rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana) (Dz. Urz. UE L 39 z dnia 10.02.2009), 
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. (UE) L 324 z dnia 22.11.2012r.) (sprostowanie Dz. Urz. (UE) L 93/86 z 28.03.2014 r.).

2. Akty prawa polskiego:

  • ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz
  •  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium RP (Dz. U. Nr 50 poz. 256);
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 89, poz. 510).© Ministerstwo Finansów 2011 - 2021 Przejdź do góry