Wpis na listę agentów celnych

  Wpis na listę agentów celnych

  Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1880 i 1948), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych;

  2)      posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

  3)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

  4)      wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

  W celu uzyskania wpisu na listę agentów celnych należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zawierający:

  1)      imię i nazwisko;

  2)      adres zamieszkania i adres do korespondencji;

  3)      numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  5)      numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Do wniosku o wpis na listę agentów celnych należy dołączyć:

  1)    oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:

  →   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane,

  albo

  →   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,

  lub

  → dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach  celnych;

  2)     informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

  Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

  1)     numer i datę wpisu;

  2)     imię i nazwisko.

   

  Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać na adres: 

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

                  ul. Felińskiego 2B

                  01-513 Warszawa

  Kontakt: email: ict.440000@mf.gov.pl

                  tel: 22 510 46 77

                  fax: 22 510 49 89

   

   

  Wzór wniosku do pobrania

  Procedura wpisu na listę agentów celnych – pytania i odpowiedzi

  Lista agentów celnych (PUESC)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry