Pokrycie kwoty długu celnego (art. 217- 232 WKC, art. 868-876a RWKC oraz art. 55-66 ustawy - Prawo celne).

  Pokrycie kwoty długu celnego (art. 217- 232 WKC, art. 868-876a RWKC oraz art. 55-66 ustawy - Prawo celne).

  Uwaga : Aktualne informacje o przepisach celnych obowiązujących od dnia 1 maja 2016 r. dotyczące pokrycia kwoty długu celnego znajdują się na stronach:

  http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc

  http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/faq1

  Uwaga: poniżej informacje archiwalne dotyczące przepisów prawa obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2016 r

   

  Każda kwota należności wynikająca z długu celnego powinna zostać obliczona przez organy

  celne z chwilą, gdy znajdąsięone w posiadaniu niezbędnych informacji oraz wpisana do rejestru lub zaewidencjonowana w inny równoważny sposób (zaksięgowanie) - art. 217 ust.1 akapit pierwszy WKC.

  W myśl art. 221 ust. 1 WKC niezwłocznie po dokonaniu zaksięgowania, dłużnik powinien zostaćw odpowiedni sposób powiadomiony o kwocie należności.

  Z treści art. 222 ust. 1 lit. a WKC wynika, iżkażda kwota należności, o której zgodnie z art. 221 WKC został powiadomiony dłużnik, powinna zostaćprzez niego uiszczona w następujących terminach:

  • jeżeli dłużnik nie korzysta z żadnego z ułatwieńpłatniczych przewidzianych w art. 224 i art. 229 WKC, to zgodnie z art. 65 ustawy - Prawo celne płatnośćpowinna zostaćdokonana w terminie10 dni,
  • jeżeli dłużnik korzysta z ułatwienia płatniczego w postaci odroczenia terminu płatności, płatnośćkwoty należności powinna zostać dokonana przed upływem terminu wyznaczonego w ramach tego odroczenia (art.222 ust.1 lit.b WKC).

  Z art. 57 ustawy - Prawo celne wynika, że za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się:

  • przy zapłacie gotówką- dzieńwpłacenia kwoty należności w kasie urzędu celnego lub na rachunek organu celnego w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej,
  • w obrocie bezgotówkowym - dzieńobciążenia  rachunku bankowego dłużnika lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

  W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa siędzieńobciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu celnego w terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin dokonania zapłaty uważa siędzieńuznania kwoty na rachunku bankowym organu celnego.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry