Jednolity Plik Kontrolny - Pytania i odpowiedzi

Aby wyszukać odpowiedź na pytanie  proszę skorzystać z wyszukiwarki tematycznej rozwijając pole wyboru TEMAT. Można także w polu SZUKAJ wpisać słowa kluczowe i uruchomić wyszukiwanie. Wyszukiwanie słów kluczowych odbywa się w wybranych tematach lub we wszystkich pytaniach, jeśli temat nie zostanie wybrany.

Jak podpisywać JPK_VAT?

JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego (eGO). Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą ponadto – w okresie do końca 2018 r. – podpisać plik zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika (dane autoryzujące) obejmujących:
1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2) imię (pierwsze);
3) nazwisko;
4) datę urodzenia;
5) kwotę przychodu.
Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Podatnik wykonujący tylko czynności zwolnione z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Czy ma obowiązek składania JPK_VAT? Co w sytuacji, gdy wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca?

Podatnik wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, ale zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, jest zobowiązany do złożenia JPK_VAT. Podatnik, jeśli wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak samo, gdy skorzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), może złożyć zgłoszenie rejestracyjnej VAT-R i organ rejestruje go jako tzw. „podatnika VAT zwolnionego". Jeśli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, albo wykonywał czynności wyłącznie zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i chce rozpocząć wykonywanie czynności innych niż zwolnione, jest obowiązany w odpowiednim terminie zgłosić to do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć wniosek VAT-R albo aktualizację VAT-R złożonego wcześniej jako zwolniony z VAT. Z tym terminem ma też obowiązek składać JPK_VAT. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie rejestruje się jako VAT czynny. Jeśli podatnik wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca, JPK_VAT składa także za ten miesiąc, w którym doszło do wyrejestrowania.

W 2016 r. można było dzielić rejestry i wysyłać je w formie JPK_VAT w kilku plikach. Czy w 2017 r. można dzielić rejestry na części i wysyłać JPK_VAT częściami, czy jednak konieczny jest jeden plik?

Począwszy od stycznia 2017 r., w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku.

Od 1 stycznia 2018 r. mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Ze względu na sprzedaż mieszaną stosuje roczny wskaźnik do odliczania podatku VAT naliczonego. W związku ze stosowaniem wskaźnika rocznego w styczniu następnego roku należy dokonać korekty za rok poprzedni. W jaki sposób do JPK_VAT mam przenieść kwotę korekty, jeżeli w roku 2017 rejestry nie były prowadzone w sposób elektroniczny tylko ręcznie?

Korektę roczną VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, należy wykazywać w JPK_VAT zbiorczo, w jednym wierszu, wypełniając odpowiednio pola K_47 i K_48. Roczna korekta jest wykazywana jednorazowo, w JPK_VAT za styczeń następnego roku. Kwota korekty jest wyliczana na podstawie zapisów w rejestrach za poprzedni rok. Korekta roczna VAT nie powoduje zmian w prowadzonych rejestrach za poprzedni rok, lecz wpływa na rozliczenie za bieżący okres w którym jest dokonywana.

Podatnik jest w chwili obecnej wykreślony z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT (zawieszenie działalności). W styczniu 2018 r. likwiduje działalność gospodarczą, sporządza spis z natury oraz składa ostatnią deklarację VAT-7 (bez odwieszania działalności). Czy w związku z powyższym ciąży na nim obowiązek złożenia JPK_VAT za styczeń 2018 r.?

Tak, podatnik powinien złożyć JPK_VAT za styczeń 2018 r.

Jak postępować z fakturami VAT wystawionym do paragonów? Jak ujawnić takie faktury w JPK_VAT?

W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy odjąć zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury. W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik z wykazaną fakturą. Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa". Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

Czy w aplikacji e-mikrofirma istnieje możliwość zapisania na stałe listy kontrahentów?

Aplikacja umożliwia zapisanie danych kontrahentów i stworzenie bazy kontrahentów. Przy dodawaniu faktury dla nowego kontrahenta, po jej zapisaniu zostanie on automatycznie umieszczony w bazie kontrahentów. Dodać do bazy nowego kontrahenta można także wybierając przycisk Nowy kontrahent i wypełniając w nowym oknie te dane, które wykorzystywane są na fakturze, czyli pola: - Nazwę kontrahenta, - NIP – pole NIP wymagane jest tylko w przypadku firmy, jeśli do bazy kontrahentów wpisywana jest osoba prywatna należy zaznaczyć pole wyboru (checkbox) osoba prywatna, wtedy w polu NIP pojawia się nieedytowalna wartość BRAK, - Dane adresowe: pola Ulica, Numer domu, Kod pocztowy, Miasto. Dodatkowo w polu Uwagi można zapisać bardziej szczegółowe dane adresowe oraz pomocne dane na temat kontrahenta, jak numer jego rachunku bankowego, telefon, e-mail oraz dowolne dane.

Mam wiele pozycji na fakturze zakupów, czy muszę wprowadzać do aplikacji e-mikrofirma wszystkie pozycje na niej zawarte?

Do aplikacji można wprowadzić wartości z podsumowania faktury zakupowej, uwzględniając zawarte na niej stawki VAT. W tym celu należy w kwocie jednostkowej wprowadzić wartość netto z podsumowania faktury uwzględniając zawarte na niej stawki.
Do aplikacji można również wprowadzić kwoty netto i VAT z podsumowania faktury zakupowej wykorzystując do tego zbiorczy wpis faktury (Nowy zakup a następnie Zbiorczy wpis do rejestru VAT, który umożliwia wprowadzenie dokumentu bez wyodrębniania konkretnych stawek VAT).

Czy składanie co miesiąc informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży w formie JPK_VAT zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji VAT?

Nie, podatnik zobligowany jest w dalszym ciągu składać deklaracje VAT, które są podstawą samoobliczenia tego podatku.

Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną na więcej niż jednego nabywcę?

Wariant 1 – nabywcy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy sprzedawca zna udział przypadający na poszczególnych nabywców ujętych na fakturze, to wtedy każdego nabywcę należy wykazać w odrębnej pozycji w JPK_VAT z przypisanym tym samym nr faktury oraz przypadającą na niego sumą wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki oraz kwotą podatku przypadającą na tego nabywcę.

Gdy sprzedawca nie zna wartości przedmiotu transakcji przypadającej na poszczególnych nabywców, to wykazuje każdego kontrahenta w odrębnej pozycji w JPK_VAT, a w polach z kwotą sprzedaży netto w podziale na stawki oraz kwotą podatku przypisuje wartości w równej wysokości do każdego z kontrahentów (tj. całą kwotę sprzedaży z faktury dzieli w równych częściach na liczbę ujętej na niej nabywców).

Wariant 2 – nabywcy to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Taka sprzedaż może zostać wykazana w JPK_VAT zbiorczo wraz z innymi tego typu transakcjami w pozycji np. raport okresowy, z wpisem w polu NIP „BRAK”.

Gdy sprzedawca ujmuje jednak odrębnie w JPK_VAT taką fakturę, to winien wpisać ją w jednej pozycji (tylko raz); w polu NIP wpisać „BRAK”; w polach z nazwą i danych nabywcy wykazać dane jednego z nabywców – osoby fizycznej z faktury; wartości wskazuje się w całości tak jak na fakturze.

Wariant 3 – nabywcy to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W takim przypadku każdy podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę) należy ująć oddzielnie z przypadającymi mu w udziale wartościami sprzedaży, bądź – gdy sprzedawca nie zna tego udziału – po równej wysokości. Z kolei wartość faktury przypadająca na osoby fizycznej nieprowadzące działalności należy wykazać łącznie w jednej zbiorczej pozycji, z wpisem w polu NIP „BRAK”.

Żona prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i posiada konto na portalu podatkowym. Mąż, również prowadzący działalność gospodarczą, składa pełnomocnictwo UPL-1 upoważniające żonę do wysyłania plików JPK_VAT. Czy żona może wysłać i podpisać JPK_VAT męża swoim profilem zaufanym e-PUAP?

Tak, ponieważ żona posiada stosowne pełnomocnictwo może przesłać JPK_VAT męża, podpisując plik swoim profilem zaufanym.

W jaki sposób w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną metodą kasową w grudniu (data sprzedaży przypada w grudniu) a zapłaconą w styczniu następnego roku?

Przy metodzie kasowej podatek VAT należny rozliczany jest w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Zatem, jeśli przedmiotowa faktura została zapłacona przez nabywcę towaru lub usługi w styczniu następnego roku, należy wykazać ją w strukturze JPK_VAT za styczeń.

W jaki sposób należy wykazać w JPK_VAT podatek akcyzowy zwiększający podstawę opodatkowania w przypadku WNT? Czy taką transakcję wykazać w dwóch wierszach: osobno akcyzę i osobno nabycie na podstawie faktury?

Nie. W przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania przy WNT o wartość akcyzy, nie wykazujemy osobno podatku akcyzowego w JPK_VAT. Transakcję dotyczącą WNT powiększoną o należną akcyzę należy ująć w jednej pozycji po stronie podatku należnego i w jednej pozycji po stronie podatku naliczonego.

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Czy pliki JPK_VAT wysyłane są do Ministerstwa Finansów?

Zgodnie z art. 82 §1b ustawy Ordynacja podatkowa pliki JPK_VAT przesyłane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się"?

Przyczyną błędu może być m.in.: 1. użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów, 2. niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,

W jaki sposób weryfikowane jest posiadanie pełnomocnictwa UPL-1 podczas wysyłki JPK?

Osoby składające podpis na przesyłce plików JPK zobligowane są do posiadania pełnomocnictwa UPL-1, jest ono weryfikowane na dalszym etapie przetwarzania.

Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

Czy „dowodem zakupu" - w sytuacji gdy nabywca otrzymał wyłącznie duplikat faktury w ewidencji zakupu w wierszach „Numer dowodu zakupu" i „Data wystawienia dowodu zakupu" - jest pierwotna faktura czy jej duplikat?

Gdy pierwotna faktura nie trafiła do odbiorcy, należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu – podatnik winien wpisać dane z duplikatu faktury, tj. numer faktury i datę wystawienia duplikatu. Dane na duplikacie faktury powinny być tożsame z oryginałem faktury, z wyjątkiem daty wystawienia i dopisku „duplikat".

W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK_VAT (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane). Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2. Od stycznia 2018 w przypadku korekty oznaczamy cel złożenia 1 oraz 2, 3 itd. - przypadku kolejnych korekt.

Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT w sytuacji dokonania korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT. W pliku nie występują bowiem tego rodzaju pola.

W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?

W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Czy w JPK_VAT powinny być prezentowane faktury dokumentujące sprzedaż usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, tj. terytorium kraju UE lub terytorium kraju trzeciego?

Tak. Ustawodawca przewidział raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT 7. Przedmiotowe transakcje winny być raportowane w pozycji 11 oraz odpowiednio pozycji 12 deklaracji VAT-7 i analogicznych pozycjach (K_11 i K_12) JPK_VAT. Obecnie obowiązujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 856). Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia stanowi objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K), z których wynika, że w pozycji 11 tych deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium.

Czy wypełniając JPK_VAT można pominąć część oznaczeń faktur zakupowych zwłaszcza w przypadku bardzo skomplikowanych i długich numerów faktur?

Nie można pominąć części oznaczeń faktur zakupowych. Należy wprowadzić cały numer faktury.

Jak należy postąpić przy korektach rocznych pola K_47 i K_48. Czy wykazywać zbiorczo w jednym wierszu korektę VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, czy każdą fakturę z osobna, z której VAT jest częściowo korygowany?

W tej sytuacji należy wykazać korektę zbiorczo.

Przy tzw. uldze na złe długi u wierzyciela nie ma odrębnych pozycji w deklaracji. Korzysta się z niej pomniejszając podstawę opodatkowania i podatek należy od sprzedaży według danej stawki za bieżący okres, czyli odpowiednio pola K_15 – K_20. Czy korzystając z ulgi na złe długi, należy wprowadzić jako jedną kwotę zbiorczą na „minus" podstawa i na „minus" podatek do wszystkich korygowanych faktur według danej stawki z opisem, że to korekta za złe długi? Czy wprowadzić jako poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na minus?

Należy wprowadzić poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na „minus".

Czynny podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego zobowiązany jest dokumentować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej oraz faktury, gdyż działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Ponadto paragon fiskalny winien być dołączony do faktury pozostającej u sprzedawcy. Co należy ująć w ewidencji sprzedaży - faktury czy wystarczającym będzie uwzględnienie takiej sprzedaży zbiorczym raportem fiskalnym?

W przypadku dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego wystarczającym będzie uwzględnienie jej w JPK_VAT zbiorczym raportem fiskalnym.

Podatnik posiada sprzęt komputerowy z systemem Mac OS. Aplikacje klienckie, udostępniane przez MF do obsługi JPK_VAT są dostępne na system operacyjny Windows lub Linux. Czy MF przewiduje stworzenie bezpłatnych narzędzi dających możliwość wysyłki JPK_VAT z wykorzystaniem profilu zaufanego dla użytkowników korzystających z Mac OS? Czy przygotowane przez MF programy Klient JPK oraz e-mikrofirma będą przystosowane do system Mac OS?

Klient JPK 2.0 działa obecnie w systemach Windows i Linux, natomiast e-mikrofirma w Windows. Oprogramowanie Ministerstwa Finansów, umożliwiające wysyłanie JPK_VAT, powstało w pierwszej kolejności dla systemów operacyjnych Windows, ponieważ korzysta z nich ponad 80% użytkowników komputerów w Polsce, a tylko niewiele ponad 1% z systemu operacyjnego Mac OS X.

Ważne: Przykładowy JPK_VAT, dostępny w formie pliku tekstowego CSV, który służy podatnikowi do przygotowania właściwego JPK_VAT, jest odczytywany przez wszystkie arkusze kalkulacyjne, także te współpracujące z Mac OS X.

Dodatkowo, aby utworzyć i wysłać JPK_VAT w formacie XML w systemie operacyjnym Mac OS X (Apple), należy uruchomić aplikację Klient JPK 2.0 wersja Linux64 w aplikacji Virtualbox.

 

Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Aplikacja umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

Gdzie w aplikacji e-mikrofirma powinienem umieścić numer PKWiU?

Taki zapis można umieścić w polu UWAGI.

Dokonałem zakupu paliwa po cenie jednostkowej brutto, w jaki sposób mogę wprowadzić w aplikacji e-mikrofirma fakturę?

Fakturę za zakup paliwa można wprowadzić w następujący sposób:
1. W oknie wprowadzania nowej faktury zakupu wybrać pole wyboru (checkbox) BRUTTO, następnie wprowadzić cenę jednostkową brutto, ilość oraz pozostałe obowiązkowe dane.
2. Wprowadzić kwoty netto i VAT z podsumowania faktury zakupowej wykorzystując do tego zbiorczy wpis faktury (Nowy zakup a następnie Zbiorczy wpis do rejestru VAT, który umożliwia wprowadzenie dokumentu bez wyodrębniania konkretnych stawek VAT).
W przypadku, gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku należy również zaznaczyć pole wyboru (checkbox) odlicz 50% VAT.

Jeżeli podatnik wykazuje w deklaracji VAT-7 sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną ( np. wynajem lokalu na cele mieszkaniowe), czy również wykazuje sprzedaż zwolnioną w plikach JPK_VAT ?

Tak, plik JPK_VAT jest odzwierciedleniem ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz deklaracji.

Czy przedsiębiorstwo, które ma kilka oddziałów może wykazywać w JPK_VAT dane z każdego oddziału zbiorczo, czy powinno wpisywać się w JPK_VAT każdą fakturę pojedynczo z konkretnego oddziału?

Każda faktura sprzedażowa czy zakupowa w JPK_VAT powinna być wpisana pojedynczo. Nie można wpisywać zbiorczo danych z jednego oddziału.

Prowadzę sprzedaż mieszaną i stosuje proporcję rozliczając podatek naliczony. Rozliczam się w podatku od towarów i usług sposobem kwartalnym. W deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r. jestem zobligowany do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. JPK_VAT składamy miesięcznie. Jak mam wykazać korektę podatku naliczonego?

Roczną kwotę korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną należy wykazać w styczniowym JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r.

Czy dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednego pliku JPK_VATza ten sam okres przez jednego podatnika, cel złożenia każdego pliku to: 1, pliki dotyczą różnych rodzajów działalności podatnika, np. jeden dotyczy działalności rolniczej a drugi działalności gospodarczej.

Nie. W związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku. Podkreśla się przy tym, że począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r., w przypadku przesyłania JPK_VAT pierwotnego za dany okres, należy wskazać cel złożenia - 0 (zero). Każda kolejna korekta powinna natomiast zostać przesłana ze wskazaniem celu złożenia 1 oraz 2, 3 itd. – w przypadku kolejnych korekt.

Czy korzystając z e-mikrofirma można wysłać JPK_VAT wygenerowany poza tą aplikacją?

Tak, e-mikrofirma umożliwia również wysyłkę JPK_VAT, który nie został wygenerowany w aplikacji. W tym celu należy skorzystać ze znajdującego się w zakładce Lista JPK przycisku Wyślij plik spoza aplikacji.

Co oznacza komunikat „Brakująca przestrzeń nazwy JPK"?

Taki komunikat może się pojawić, gdy plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne.

Co oznacza komunikat 0 – „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO"?

Błąd ten jest wynikiem chwilowego braku połączenia z bramką JPK. W takiej sytuacji powinna być podjęta ponowna próba wysłania pliku JPK_VAT, czy też próba pobrania UPO.

Co oznacza komunikat „100" status przetwarzania wysłanego pliku?

Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.

Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego (eG0). Szczegółowe informacje dotyczące założenia profilu zaufanego są dostępne pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

TAK, nawet w przypadku składania tzw. „zerowych" deklaracji VAT w okresie rozliczeniowy, należy wygenerować i wysłać JPK_VAT. W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji merytorycznych pliku nie należy wypełniać i pozostawić puste. Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.

Przy przekazaniu towarów i świadczenia usług na cele osobiste (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), na które podatnicy wystawiają jeden dokument zbiorczy za okres miesięczny, czy w pliku JPK_VAT można ująć taki zbiorczy dokument? Jeśli tak, to jakie powinny być dane nabywcy? Czy należy wpisać słowo „brak"?

Podatnik ujmuje te wartości w jednym dokumencie zbiorczym za okres miesięczny, wykazując to samo w JPK_VAT. W polu z oznaczeniem nabywcy wpisujemy np. słowo „BRAK".

Co należy ująć w ewidencji sprzedaży w polach obowiązkowych (dane kontrahenta), w przypadku gdy faktura została uznana za fakturę uproszczoną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług?

W ewidencji sprzedaży w polach dotyczących danych kontrahenta (nazwa) można umieścić wpis – np. „faktura uproszczona".

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania, przy założeniu, że podatnik nie wiedział, że faktura jest błędna? Po czym dostał od sprzedawcy fakturę korektę. Jak powinien wykazać ją w ewidencji?

Wypełnia pola K_45 i K_46. Po otrzymaniu faktury korekty wypełni pola K_34 i K_35 cofając się do okresu historycznego, natomiast po stronie podatku naliczonego zapis już był pierwotnie, dla porządku powinno się odjąć to co było przed korektą i wpisać dane z korekty.

Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności?

Tak, z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego, bezpośrednio wiążę się obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co rodzi obowiązek składania JPK_VAT.

Czy w polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%", czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

W polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%".

Czy za pomocą e-mikrofirma można wystawić fakturę na osobę fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej (osobę prywatną)?

Tak. Aplikacja pozwala na wystawienie faktury dla osoby prywatnej, która nie posiada NIP. Aby wystawić fakturę dla osoby prywatnej należy na ekranie nowej faktury zaznaczyć pole wyboru (checkbox) osoba prywatna w części dotyczącej kontrahenta. Spowoduje to automatyczne wstawienie wartości BRAK w polu NIP. W polu Nazwa kontrahenta należy podać imię i nazwisko osoby prywatnej, dla której wystawiana jest faktura.

Czy jest możliwość wystawiania w e-mikrofirma faktur pro-forma, zaliczkowych? Jak można ewidencjonować takie faktury?

Nie. E-mikrofirma nie posiada takiej funkcjonalności. Aplikacja pozwala wyłącznie na wystawienie faktury końcowej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wystawione poza aplikacją faktury zaliczkowe (z odrębną serią) w niej ujmować. W przypadku korzystania w aplikacji z autonumerowania faktur (według schematu - numer faktury/miesiąc/rok), wystawione poza aplikacją faktury należy wprowadzić po wygenerowaniu w aplikacji ostatniej faktury „autonumerowanej” w danym miesiącu. W przypadku ujmowania innych faktur należy zwrócić uwagę na numerację.

Kto nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT?

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie: - zwolnienie przedmiotowe art. 43 ust.1 ustawy o VAT – sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT - zwolnienie na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT ( m. in. organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne) - zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają – przy spełnieniu ustawowych warunków – na kwartalne składanie deklaracji VAT.

Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze), za wyjątkiem faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które można wykazać zbiorczo.

Czy należy złożyć korektę JPK_VAT, jeśli nie było zmiany w wartościach tylko np. danych nabywcy (innych niż NIP)?

W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) – należy złożyć korektę, w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty.

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury", skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wypełnienie pola „DataWplywuFaktury” jest obowiązkowe. Informacja o dacie otrzymania faktury w zakresie podatku naliczonego jest istotna ponieważ powinniśmy otrzymać ją nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, aby mieć prawo do odliczenia w dacie powstania obowiązku podatkowego. Natomiast obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Czy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w e-mikrofirma mogą prowadzić podatnicy rozliczający się w VAT metodą kasową?

Tak. Użytkownik może na podstawie dodatkowej daty księgowania dowolnie określić okres, do którego przyporządkować wystawioną fakturę. Data może być wcześniejsza, tożsama lub późniejsza niż data wystawienia. W przypadku stosowania metody kasowej istnieją dwa rozwiązania obsługi – wprowadzanie faktur wystawionych poza aplikacją do okresu, w którym została uiszczona należność za fakturę lub w przypadku wystawiania faktur przez aplikację określenie daty księgowania jako datę terminu płatności, w przypadku otrzymania zapłaty przed terminem płatności należy wcześniej edytować fakturę i zmienić datę księgowania określającą otrzymanie płatności

Jak w JPK_VAT wykazywać import usług oraz odwrotne obciążenia rozliczane przez nabywcę, czyli transakcje gdzie z jednej strony pojawia się VAT należny K_27-K_30, K_32-K_35, a z drugiej naliczony K_43-K_46? Czy prawidłowe jest wykazywanie po stronie należnego danych podatnika składającego JPK_VAT z jego NIP i nr faktury, którą otrzymał, gdyż to właśnie ten podmiot wykazuje VAT należny, a po stronie VAT odliczanego podać dane sprzedawcy z jego NIP i tym samym faktury (bo jest to tzw. rejestr zakupów a mamy do czynienia z zakupem od kontrahenta)?

W każdym z ww. przypadków należy wykazywać dane rzeczywistego kontrahenta wystawiającego fakturę, a nie dane własne podatnika (tj. odbiorcy faktury).

Czy korzystając z aplikacji e-mikrofirma będzie można wygenerować i wysłać na żądanie organu inne niż JPK_VAT struktury JPK, tj. np. JPK_FA, JPK_PKPiR, czy JPK_EWP?

Korzystając z aplikacji e-mikrofirma, poza JPK_VAT, można wygenerować i wysłać także JPK_FA (obejmujące faktury VAT). Nie ma natomiast takiej możliwości w odniesieniu do pozostałych struktur JPK.

Czy aplikacja e-mikrofirma pozwala na wystawienie faktury w systemie VAT-marża?

Nie, poprzez aplikację e-mikrofirma można ewidencjonować tylko faktury końcowe wystawiane na zasadach ogólnych. Nie posiada ona funkcjonalności dotyczących obsługi szczególnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług jaką jest procedura VAT-marża.

Nie posiadam kasy rejestrującej, czy mogę w aplikacji e-mikrofirma wprowadzić ewidencjonowaną przeze mnie sprzedaż bezrachunkową?

Tak. W tym celu należy wykorzystać moduł kasy fiskalnej. Należy dodać nowy raport fiskalny dostępny z menu głównego – kafelek Raport fiskalny, bądź z ekranu Lista kasa fiskalna (przycisk Dodaj raport), wypełniając wszystkie wymagane pola. Aplikacja w numerze dowodu domyślnie zawiera edytowalny wpis sprzedaż detaliczna, który w razie potrzeby można zmienić np. na sprzedaż bezrachunkowa, itp.

Czy i w jaki sposób mogę zrobić w aplikacji e-mikrofirma kopię zapasową danych (backup)?

Aplikacja umożliwia tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzania danych z zapisanej kopii bezpieczeństwa, służą do tego dwa przyciski umieszczone na ekranie Ustawienia: wykonaj kopię zapasową oraz wczytaj kopię zapasową.
Użytkownik może również wykonać „ręczny backup” poprzez kopię plików baz danych. W tym celu należy skopiować pliki baz danych (profiles.db oraz nip_użytkownika.db) z lokalizacji C:\Users\XXXX\AKMF, (gdzie XXXX to nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego do komputera i pracującego w aplikacji). W przypadku natomiast zmiany katalogu roboczego na inny (na ekranie USTAWIENIA), do którego są zapisywane pozostałe wytworzone przez aplikację dokumenty, między innymi informacje JPK_VAT, JPK_FA należy również skopiować ten folder w celu uzyskania kopii zapasowej w tym zakresie.

Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

Co oznaczają poszczególne komunikaty o błędach przy wysyłce JPK_VAT?

Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu 401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD. 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem. 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem. 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. 407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX 408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. 409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. 410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP. 411 - Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony). 412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. 413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością. 414 - Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością. 415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

Podatnik dokonuje sprzedaży w systemie VAT-marża, wystawia fakturę. Marża przyjmuje wartość ujemną (sprzedaż po cenie niższej niż cena zakupu). W ewidencji sprzedaży wykazuje marżę „0 zł". Czy należy wykazać fakturę w JPK_VAT? Jeśli tak, to należy podstawę opodatkowania i podatek należny wykazać w wartościach „0"? Czy w JPK_VAT przy VAT marża, należy ujmować poszczególne transakcje sprzedaży czy zbiorczą wypadkową dodatnią marżę, tak jak wynika to z przepisów VAT dotyczących prowadzenia ewidencji, gdzie dla transakcji VAT marża zaprowadza się dodatkową ewidencje i do właściwej ewidencji VAT i deklaracji przenosi się jedynie dodatnią wypadkową marżę z wielu transakcji (o ile wystąpi)? Kontrahenci po swojej stronie nie wykażą tych faktur, bo nie są to faktury dające prawo do odliczenia.

W pliku należy ujmować te pozycje ZBIORCZO.

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT na dwie pozycje. Jedna pozycja faktury jest zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygującą od ww. dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury. Czy w takim przypadku należy ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?

JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

VAT-12 - w jaki sposób wykazywać w JPK_VAT usługi taksówek osobowych, opodatkowane w formie ryczałtu.

1.       Podatnik świadczy tylko usługi taksówkowe rozliczane ryczałtowo - art.114 ustawy o VAT (składa tylko VAT-12)

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12) - zgodnie z art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221) wykazuje sprzedaż usług taksówkowych w następujących pozycjach JPK_VAT:

- K_17 - kwota netto

- K_18 - podatek VAT

W przypadku faktur wystawionych dla podmiotów gospodarczych – wykazujemy każdą fakturę w oddzielnym wierszu.

Raport z kasy rejestrującej - zbiorczo w jednym wierszu (po odjęciu faktur VAT do paragonów - wystawionych dla przedsiębiorców)

Usługi taksówek osobowych są opodatkowane w formie ryczałtu według stawki 4%. Natomiast te same usługi rozliczane na zasadach ogólnych są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Podatnik wykonujący usługi taksówek osobowych i rozliczający się na VAT-7 (zasady ogólne) składa JPK_VAT i wpisuje kwotę netto i podatku VAT należnego odpowiednio w pola K_17 i K_18. Dlatego kierując się zasada równości, podatnik rozliczający się na druku VAT-12 (ryczałt), kwotę netto oraz podatku należnego od tych usług, opodatkowaną wg stawki 4%, również wpisuje w pola K_17 i K_18.

2.       Podatnik świadczy usługi taksówkowe oraz wykonuje inne czynności opodatkowane (składa VAT-12 oraz VAT-7/7K)   

Podatnik, który świadczy usługi taksówek osobowych i składa VAT-12 oraz wykonuje inne czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług i rozlicza je na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest zobowiązany złożyć jedną informację JPK_VAT za dany miesiąc, obejmującą swoim zakresem wszystkie wykonane w tym okresie czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W JPK_VAT wykazuje sprzedaż usług taksówkowych (VAT-12) w pozycjach

- K_17 dla kwoty netto

- K_18 dla podatku VAT

Inne czynności opodatkowane (VAT 7 lub 7K) wykazuje we właściwych polach JPK_VAT

Świadczenie usług taksówek osobowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jest wykazywana w JPK_VAT zbiorczo, np. w oparciu o raport okresowy z kasy rejestrującej.

Natomiast świadczenie usług taksówkowych na rzecz podmiotów gospodarczych jest co do zasady dokumentowana poprzez wystawioną fakturę. Każda faktura wystawiona na rzecz podmiotu gospodarczego musi zostać wykazana odrębnie w JPK_VAT. Nie wykazuje się odrębnie faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). W takim przypadku faktura jest wystawiana wyłącznie w sytuacji, gdy takie żądanie zgłosi nabywca- konsument. Faktura ta nie zawiera nr NIP nabywcy, ponieważ nabywca nie posiada takiego numeru identyfikacji podatkowej.

 

W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv, udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Tak przygotowany plik można wysłać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

Plik JPK_VAT może być samodzielnie wysłany przez podatnika. W tym celu przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf.

Czy obcokrajowiec może podpisać swoim podpisem plik JPK_VAT?

Tak, od marca 2017 r. obcokrajowiec może podpisać JPK_VAT swoim podpisem. W przypadku, gdy obcokrajowiec będzie wysyłał JPK_VAT w imieniu firmy musi być upoważniony do jej reprezentowania.

Czy obcokrajowiec, wysyłając JPK za polski podmiot, zagranicznym podpisem kwalifikowanym powinien mieć złożone UPL-1?

Tak, powinien być upoważniony poprzez UPL-1

Czy zasady uwzględniania dokumentów w miesięcznym JPK_VAT są tożsame z zasadami sporządzania VAT-7, tj. obowiązują: data powstania obowiązku podatkowego, miesiąc otrzymania faktury i dwa następne pozwalają na uwzględnienie podatku naliczonego w trzecim miesiącu JPK, natomiast sprzedaż podatnik wykazuje w JPK wg. obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Tak, obowiązują generalnie tożsame zasady.

Czy przy uldze za złe długi u dłużnika w polach K_49 („Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy"), K_50 („Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy"), dłużnik ma wykazywać zbiorczo kwotę korygowanego w tych pozycjach na plus lub minus VAT z jakimś opisem, czy wykazywać poszczególne faktury z których ta korekta wynika, mimo że wykazane były w JPK_VAT w okresach wcześniejszych, gdy odliczono z nich VAT?

Należy wskazać poszczególne faktury, z których wynika korekta.

Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone według daty ujęcia w ewidencji VAT?

Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

Czy pole „K_43" dla „Ewidencji zakupu VAT" opisane jako „Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT, w przypadku wypełniania pola K_43 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

Podatnik pomylił w JPK_VAT datę przy fakturze zakupu, wpisał datę wystawienia tożsamą z datą otrzymania, choć były to różne daty. Czy koryguje JPK_VAT?

Przy pomyłce w datach dokumentów należy skorygować JPK_VAT.

Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK_VAT? Jak powinien postąpić kupujący, w sytuacji gdy ustali, że sprzedawca popełnił błąd i na fakturze wpisał błędną nazwę nabywcy. Czy nabywca może wykazać taką fakturę w swoim JPK_VAT?

Faktura taka powinna być skorygowana poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonane poprzez:

- Wystawienie przez nabywcę noty korygującej (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury).

- Wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy. Skorygowanie faktury przez sprzedawcę nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi.

Faktura, w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy (NIP oraz adres są prawidłowe) pozwala przedsiębiorcy odliczyć VAT. Nabywca w takiej sytuacji wykaże ją w swojej ewidencji oraz informacji JPK_VAT. Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji (o ile oczywiście nabywca jest stroną transakcji i nabył towar/usługę). Nabywca powinien wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji odbiorcy, chyba że otrzyma fakturę korygującą. Nabywca ma wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury w terminach przewidzianych w ustawie o VAT, nawet gdy w tych terminach nabywca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (i niespełnieniu przesłanek wyłączających odliczenie, o których mowa w art. 88 ustawy).

Dostawca jest zobowiązany wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy. Błąd w nazwie nabywcy nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zrealizowanej transakcji. Następnie sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał notę korygującą od nabywcy. W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej - należy złożyć korektę JPK_VAT. W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty - zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy, jak i faktura korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy.

Zapisy powyższe można byłoby zastąpić jednym poprawnym zapisem, jedynie w sytuacji gdy wszystkie zdarzenia (wystawienie faktury pierwotnej oraz korygującej) miały miejsce w jednym okresie rozliczeniowym, jeszcze przed przesłaniem JPK_VAT. W sytuacji, gdy opisywana zmiana dotycząca danych nabywcy nastąpiła już po złożeniu JPK_VAT, należy postąpić tak jak opisano powyżej, czyli wykazać oba wystawione dokumenty.

Jaki jest czas oczekiwania na wygenerowanie UPO?

Czas oczekiwania na wygenerowanie UPO może trwać do 24 godzin.

Wysłałem plik JPK_VAT i chciałbym sprawdzić UPO – gdzie mogę to zrobić?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla JPK_VAT podpisanego danymi autoryzującymi i wysłanego przez e-bramkę JPK_VAT można sprawdzić przez stronę UPO-JPK DA (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

W pozostałych przypadkach należy skorzystać z UPO-JPK (link otwiera plik PDF 46 KB). Link otwiera się wyłącznie w Internet Explorer.

Warto też pamiętać, że po podpisaniu JPK_VAT danymi autoryzującymi podatnik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do pobrania UPO.

Czy można wysyłać w JPK_VAT zbiorcze zestawienia faktur zakupu?

Nie, zgodnie z zasadami w JPK_VAT należy wykazywać każdą fakturę osobno.

Czy gdy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik wykonał usługę przedmiotowo zwolnioną, co do której nie ma obowiązku składania deklaracji, to czy ma on obowiązek wysłania pliku JPK_VAT? (W zakresie podatku VAT podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiła sprzedaż zwolniona, gdyż podatek do rozliczenia nie wystąpił. Podatnik sprzedaż tę wykaże w pierwszej deklaracji podatkowej, którą złoży po odwieszeniu działalności).

Jeżeli w okresie zawieszenia wykonywane były czynności zwolnione z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku składania JPK_VAT za ten okres.

Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik dokonuje zakupów, ma obowiązek wysyłania za poszczególne miesiące pliku JPK_VAT, gdy zgodnie z art. 99 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku składania deklaracji, a dokona odliczenia w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy zaraz po odwieszeniu działalności?

Jeżeli w okresie zawieszenia podatnik nie musiał składać deklaracji VAT, to nie ma obowiązku składania JPK_VAT

Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą podlega obowiązkowi składania JPK_VAT?

Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

Czy pozycja podatek należny może zawierać znak „ - " w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Tak. Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT wprowadzamy zbiorcze dane z faktury w podziale według stawek VAT, czy każdą pozycję faktury oddzielnie?

Wykazujemy zbiorcze dane, w podziale według stawek VAT.

Czy mogę usunąć faktury wystawione w aplikacji e-mikrofirma?

W module sprzedaży nie ma możliwości usuwania wystawionych faktur z uwagi na auto numerowanie wystawianych faktur i zachowanie w aplikacji chronologii numeracji. Błędnie wystawione faktury przed wprowadzeniem do obrotu można anulować, po anulowaniu faktura zostaje przeniesiona na listę faktur anulowanych i nie zostaje ujęta w ewidencji VAT ani w JPK_VAT oraz JPK_FA. Przycisk jest dostępny dla faktur z okresów nierozliczonych, dla których nie wystawiono korekt.
Anulowana faktura jest przenoszona na listę faktur anulowanych, zachowuje ona swój numer, a kolejno wystawiana faktura otrzymuje kolejny numer porządkowy. Opcja anulowania faktury jest nieodwracalna. Anulowanej faktury nie można przywrócić. W przypadku popełnienia błędu w fakturze i jej anulowaniu użytkownik może wystawić poprawną fakturę z kolejnym numerem.

Czy jeżeli podatnik, mający zawieszoną działalność gospodarczą, rozliczający się kwartalnie odwiesił prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu kwartału, dokonał sprzedaży oraz w tym samym miesiącu ponownie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, ma obowiązek wysłania JPK_VAT za dwa pozostałe miesiące kwartału?

Nie, w takiej sytuacji podatnik nie ma obowiązku wysłania informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT za dwa pozostałe miesiące kwartału. Natomiast ma obowiązek złożenia kwartalnej deklaracji VAT do 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale oraz przesłania JPK_VAT za miesiąc, w którym dokonał sprzedaży.

Czy aplikacja e-mikrofirma pozwala na wystawienie faktury w systemie samofakturowania, gdy fakturę VAT wystawia nabywca?

Nie .Wystawiane przez użytkownika w aplikacji faktury VAT są automatycznie przenoszone do rejestru sprzedaży, wobec czego nie ma możliwości wystawiania faktur jako nabywca na zasadzie samofakturowania z uwagi na specyficzny tryb ich ewidencjonowania.

Czy aplikacja e-mikrofirma pozwala na wystawienie faktury VAT-RR przy transakcjach z rolnikiem ryczałtowym, kiedy wystawcą faktury jest jej nabywca?

Nie. Wystawiane przez użytkownika w aplikacji faktury VAT są automatycznie przenoszone do rejestru sprzedaży, wobec czego nie ma możliwości wystawiania faktur VAT-RR przez nabywcę płodów rolnych na rzecz rolnika ryczałtowego, z uwagi na specyficzny tryb ich ewidencjonowania.
Niemniej jednak do aplikacji można wprowadzić fakturę VAT-RR wystawioną poza aplikacją za pośrednictwem funkcjonalności dotyczącej zbiorczego wprowadzenia wartości z faktur zakupów (bez wyodrębniania konkretnych stawek VAT), która dostępna jest ze strony głównej NOWY ZAKUP a następnie ZBIORCZY WPIS DO REJESTRU VAT. W tym celu należy wprowadzić w aplikacji wartości z podsumowania tej faktury.

Jak ująć w JPK_VAT fakturę anulowaną?

Jeżeli taka faktura została wykazana w już złożonym JPK_VAT, to należy wysłać korektę tego pliku bez uwzględniania tej faktury. Jeżeli natomiast nie wysłano jeszcze JPK_VAT, to w składanym pliku nie uwzględniamy takiej anulowanej faktury.

Podatnik otrzymał fakturę nabycia, w której znajdują się zakupy środka trwałego i nabycia w ramach odwrotnego opodatkowania. W JPK_VAT ujął tę fakturę rozbijając ją na dwie pozycje – jedna to zakup środka trwałego, a druga – nabycie w ramach odwrotnego obciążenia. Wprowadził tym samym dwie faktury o takim samym numerze. Czy takie ujęcie jest prawidłowe?

Przyjęte przez podatnika rozwiązanie jest dopuszczalne i nie wymaga korekty JPK_VAT. Zalecanym (sugerowanym) rozwiązaniem jest jednak ujmowanie takiej faktury jednym zapisem w pliku.

Podatnik (rolnik) dokonuje zakupów towarów i usług każdego miesiąca natomiast sprzedaż nie występuje w każdym miesiącu (np. dopiero po zbiorach). Czy w przypadku braku sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym w JPK_VAT podatnik wpisuje w zakładce nazwa kontrahenta „brak” i w pozostałych polach od K_10 do K_38 „0”, czy też nic nie wpisuje, wykazuje tylko zakupy?

W takim wypadku wszystkie pola części dotyczącej ewidencji sprzedaży należy pozostawić puste.

Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?

Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.

Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy".

Czy jeśli przed wysłaniem JPK_VAT za dany okres podatnik złożył deklarację i jej korektę/korekty, to może wysłać jeden JPK_VAT za ten okres już po korekcie zapisów w ewidencji czy dwa - pierwotny i korektę?

Można wysłać jeden JPK_VAT zgodny z ostatnią korektą deklaracji VAT. Liczba składanych korekt deklaracji VAT nie musi odpowiadać liczbie korekt JPK_VAT.

Do JPK_VAT została wprowadzona sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, pomimo że mogło to być zrobione dowodem zbiorczym. Wystąpił błąd w nazwisku tej osoby. Czy podatnik powinien sporządzić korektę JPK_VAT?

W przypadku dokonania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. brak oznaczenia NIP odbiorcy faktury), ewentualna zidentyfikowana po czasie omyłka w nazwisku takiego odbiorcy nie powinna być traktowana jako dana istotna dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT, a tym samym nie stanowi podstawy do obligatoryjnego korygowania pliku JPK_VAT.

W związku ze zmianą od 01.01.2018 r. struktury JPK_VAT z drugiej na trzecią, jak należy numerować korekty JPK_VAT wysyłane w roku 2018, a korygujące JPK_VAT z lat poprzednich? Czy będzie trzeba wpisywać kolejny numer korekty z uwzględnieniem korekt złożonych w roku bieżącym czy też zacząć od numeru 1 ?

W pozycji „Cel złożenia" należy podać kolejny numer, tj. jeżeli wcześniej w 2017 r. lub w latach poprzednich złożony został tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą"1", a pierwszej korekty dokonuje się w 2018 r. na nowej strukturze, to należy w kolumnie „Cel złożenia" wpisać cyfrę „2", a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 3, 4, 5 itd. Jeżeli w 2017 r. złożony został JPK_VAT z oznaczeniem celu złożenia „1" i potem były złożone korekty z oznaczeniem celu złożenia „2", to składając kolejną korektę za ten okres już według nowej struktury w 2018 r. należy wpisać „3" (niezależnie od tego ile w 2017 r. złożono korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2"). Kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 4, 5 itd W 2017 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT 1 – dla pierwotnego JPK_VAT 2 – dla każdej kolejnej korekty JPK_VAT W 2018 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT: 0 – dla pierwotnego JPK_VAT 1, 2, 3, 4…. dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

Podatnik ma małe obroty (poniżej 200 tys. zł), ale jest podatnikiem VAT czynnym. Czy też musi składać JPK_VAT?

Tak, jeśli przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego związanego z wysokością obrotów poniżej 200 tys. zł i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, to ma obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT.

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT?

 • Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.
 • Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia się ewidencję VAT, składa deklarację VAT i przesyła JPK_VAT.

Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT[1], w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza VAT, ma m.in. obowiązek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporządzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.

Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonuje zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Składanie JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej

Od wskazanej zasady istnieją wyjątki. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.[1] ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).

 

Czy jest możliwość wpisania do struktury JPK_VAT kwoty z przeniesienia wykazywanej w deklaracji VAT -7 w pozycji 42? Gdzie należy ją wpisać w pliku JPK_VAT?

W strukturze JPK_VAT brak odpowiednika pozycji 42 z deklaracji VAT. W pliku nie ujmuje się kwoty z przeniesienia wykazanej w deklaracji podatkowej.

Podatnik otrzymał fakturę zakupową i ją zagubił. Po otrzymaniu duplikatu realizuje prawo do odliczenia, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym to prawo mu przysługiwało. W JPK_VAT jest tylko data wystawienia dowodu zakupu i data wpływu dowodu zakupu. Czy w polu „data wystawienia dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia faktury pierwotnej, czy datę wystawienia duplikatu? Czy w polu „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wpływu faktury pierwotnej, czy datę wpływu duplikatu? Czy coś się zmieni, jeśli podatnik nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej?

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, to podatnik nie będzie rozliczał podatku z duplikatu. Nie ulega zatem zmianie nr dowodu i data wystawienia faktury. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu/zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy, lecz nie została zaksięgowana, to w polach: „data wystawienia dowodu zakupu" i „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu, ale wcześniej nie trafiła do odbiorcy, to należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu, wpisując dane z duplikatu.

Jaki numer dokumentu należy wskazać w JPK_VAT w przypadku nabycia na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdy sprzedawca nie wystawił faktury a nabywca rozlicza VAT należny i naliczony, pomimo braku faktury?

Zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zatem podatek należny powinien być wykazany w ewidencji oraz rozliczony w deklaracji VAT, wpisując dane kontrahenta bez nr faktury (w tym polu można wpisać np. „BRAK" lub „dokument wewnętrzny").

W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?

W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).

Czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta?

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz odwrotnego opodatkowania VAT w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany nr faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego oraz dane kontrahenta (sprzedawcy), który jest rzeczywistą stroną transakcji.

Sprzedaż ewidencjonuję za pomocą kasy fiskalnej, gdzie mogę wpisać taki raport w aplikacji e-mikrofirma?

Aplikacja umożliwia dodanie danych z miesięcznego raportu kasowego, aby został on uwzględniony w rejestrze sprzedaży VAT i pliku JPK_VAT. W tym celu należy dodać nowy raport fiskalny dostępny z menu głównego – kafelek Raport fiskalny, bądź z ekranu Lista kasa fiskalna (przycisk Dodaj raport), wypełniając wszystkie wymagane pola. Dla jednego okresu można dodać tylko jeden raport fiskalny. Do listy pozycji należy wprowadzić kwoty z raportu miesięcznego pomniejszone o kwoty z zaksięgowanych faktur wystawionych do paragonów. Jeśli w firmie jest więcej niż jedna kasa fiskalna, można wprowadzić osobno pozycje z raportów z każdej z posiadanych kas lub zsumować raporty i wpisać je jako jedna pozycja dla odpowiedniej stawki VAT.

Kontrahentami firmy są wyłącznie firmy zagraniczne. Program nie przyjmuje ani numeru VAT unijnego ani zagranicznego kodu pocztowego. Jak możemy wystawić faktury w aplikacji e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma to narzędzie pozwalające na wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT, przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących jednooosobową działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie zagranicznym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi eksport lub import towarów należy korzystać z innych programów.

Czy JPK na żądanie mogę przekazać e-mailem?

Nie. JPK na żądanie nie można przekazać e-mailem.

Czy można jednym zapisem wykazać w JPK_VAT import usług, jeżeli jest kilka faktur od tego samego podatnika, gdzie stosujemy ten sam kurs i występuje ten sam moment powstania obowiązku podatkowego?

Nie, w JPK_VAT każdą fakturę należy wykazać odrębnie.

W jaki sposób można przekazać JPK na żądanie ?

JPK na żądanie: 1. można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK, 2. można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. 3. można utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. 4. dodatkowo, ale tylko strukturę JPK_FA, można przekazać również za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

Co oznacza komunikat „300" zwracany podczas wyszukiwania statusu dokumentu?

Przyczyną jest sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT.

Jakie są konsekwencje dla podatnika otrzymania komunikatu o stwierdzeniu niezgodności w JPK_VAT?

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, do podatnika zostanie skierowane powiadomienie w postaci: - e-maila z adresu jpk.powiadomienia@mf.gov.pl – na adres elektroniczny lub - wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu, który został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym [od nowego roku również w pliku JPK_VAT (3)]. Komunikat z Ministerstwa Finansów (w postaci wiadomości e-mail /sms) o zidentyfikowaniu niezgodności w JPK_VAT rodzi konieczność weryfikacji przez podatnika poprawności rozliczenia za dany okres i ewentualną korektę deklaracji lub korektę JPK_VAT albo też kontakt z właściwym dla podatnika urzędem skarbowym, celem wyjaśnienia przyczyn stwierdzonej w pliku niezgodności. Komunikat jest przy tym jedynie informacją i nie wiąże się automatycznie z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Jeśli po jego otrzymaniu podatnik samodzielnie dokona korekty rozliczenia podatkowego, to nie pojawią się konsekwencje w postaci podwyższonych odsetek za zwłokę (150%). Brak reakcji ze strony podatnika na powiadomienie o niezgodnościach spowoduje zainicjowanie przez urząd skarbowy czynności sprawdzających.

Czy jest możliwe odzyskiwanie loginu i hasła do konta w aplikacji Klient JPK 2.0?

Klient JPK 2.0 to aplikacja desktopowa w związku z tym nie ma możliwości odzyskiwania hasła. Po utracie hasła należy zainstalować aplikację ponownie. Utracona zostanie wtedy tylko historia wysyłek. Znając numery referencyjne poszczególnych transakcji wysyłek można pobrać i wydrukować UPO, korzystając z udostępnionego formularza UPO_JPK.pdf

Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem „minus") należy je wykazać w JPK_VAT.

Czy faktury rozliczające zaliczkę w 100%, czyli wykazujące wartości „zerowe", powinny być wykazywane w rejestrach oraz plikach JPK_VAT? Jeśli tak, to pod jakim miesiącem VAT?

Wystawienie faktury końcowej jest uzależnione od tego, czy faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi, czy tylko jej część. Wystawienie faktury końcowej następuje wtedy, gdy zaliczka nie opiewała na pełną wartość zamówienia. Nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej, a tym samym ujmowania jej w JPK_VAT, jeżeli faktura zaliczkowa, czy też kilka faktur zaliczkowych do jednego zlecenia pokrywają całość zapłaty

W jaki sposób dokonać zapisu, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeżeli w danym miesiącu miały miejsce zwroty towarów i obniżenia ceny (które zostały ujęte w odrębnej ewidencji korekt)? Czy wystarczy dokonać jednego zapisu zbiorczego (wartość z raportu miesięcznego pomniejszona o korekty), czy należy dokonać dwóch zapisów: - pierwszy zapis z raportu miesięcznego, - drugi zapis jako korekta na „minus„ dokonywana na podstawie ewidencji korekt?

Istnieje możliwość zastosowania obu rozwiązań – jednego zbiorczego zapisu lub dwóch oddzielnych.

Jak w 2018 roku złożyć korektę po wprowadzeniu nowej struktury JPK_VAT?

Korekty JPK_VAT za okresy rozliczeniowe sprzed 2018 r., przesyłane do dnia 31 stycznia 2018 r. włącznie, należy składać na dotychczas obowiązującej wersji struktury JPK_VAT(2). Natomiast korekty JPK_VAT, które będą składane już od 1 lutego 2018 r. (niezależnie od tego, którego okresu rozliczeniowego będą dotyczyć) należy składać na nowej wersji struktury JPK_VAT(3).

Czyje dane powinny znaleźć się w JPK_VAT w przypadku zaistnienia konieczności dokonania korekt deklaracji i JPK_VAT za okresy poprzedzające moment pełnej sukcesji - następcy prawnego, czy dane podmiotu sprzed sukcesji?

W korekcie JPK_VAT (analogicznie jak przy korekcie deklaracji VAT) należy wpisać dane spółki przejętej (nazwę, NIP). Deklaracje korygujące dotyczące okresów przed połączeniem, z uwagi że dotyczyć będą okresów rozliczeniowych, w których spółka przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem, winny zawierać dane podmiotu przejmowanego (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej), natomiast powinny zostać podpisane przez spółkę przejmującą. Tożsama zasada odnosi się do JPK_VAT.

Jak prawidłowo podatnik ma wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu, żeby VAT zapłacony z VAT-23 rozliczyć prawidłowo w pliku JPK_VAT? Jakie wprowadzać dokumenty wewnętrzne (noty, faktury wewnętrzne), żeby pozycja 38 deklaracji VAT-7 była zgodna z JPK_VAT?

JPK_VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Nabywca wykazuje w JPK_VAT ten dokument, który jest rozliczony w ewidencji podatkowej. W tej sytuacji w JPK_VAT nie wpisujemy noty lub faktury wewnętrznej a dokument źródłowy. Taki zapis powinien być zgodny z zapisem w wierszu dotyczącym WNT.

Czy jest możliwość generowania w aplikacji e-mikrofirma faktur od cen brutto?

W aplikacji można wybrać sposób wprowadzania faktur. Służy do tego pole wyboru (checkbox) NETTO oraz BRUTTO. Domyślnie zaznaczone jest pole wyboru (checkbox) NETTO.

Czy wielkość liter w numerze faktury wprowadzanej do JPK_VAT ma znaczenie?

Nie, wielkość liter w numerze faktury nie ma znaczenia.

Czy zero w JPK_VAT jest rozróżniane od litery "O'? Czy jeśli faktura zaczyna się od f/55666, to także trzeba napisać f/55666 czy wystarczy 55666?

Zero jest rozróżniane od litery „O”. Należy wprowadzić cały numer faktury: f/55666

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z VAT muszą JPK_VAT wysyłać miesięcznie. Czy podatnicy mogą wysłać „zerowe" JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT?

Nie, JPK_VAT – uwzględniający zapisy z ewidencji VAT z danego miesiąca – należy przesyłać co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W zakresie korekty związane ze zmianą przeznaczenia danego wydatku - pola K_47 („Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych") i K_48 („Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć"), czy przy zmianie przeznaczenie towaru czy środka trwałego i skorygowaniu VAT odliczonego przy zakupie (zwiększenie i zmniejszenie), należy w JPK_VAT podawać dane faktury, z której wcześniej odliczono VAT (mimo że VAT odliczony z niej był w okresach wcześniejszych)? Czy nie podawać danych z faktury, tylko opisać to jako korektę od nabycia np. środka trwałego, a w przypadku gdy jest więcej takich korekt w danym miesiącu - wykazać zbiorczo?

W JPK_VAT wykazuje się te faktury, z których dokonano wcześniej odliczenia VAT. Takie faktury wykazujemy pojedynczo.

Podatnik rozlicza się kwartalnie. Dokonał sprzedaży dla osoby fizycznej w kwietniu br. i zarejestrował sprzedaż na kasie rejestrującej. Do JPK_VAT obrót wprowadził z raportu fiskalnego. W czerwcu br. okazało się, że to sprzedaż dla podatnika, więc została wystawiona faktura VAT. Czy podatnik ma korygować JPK_VAT za kwiecień, wskazując NIP kontrahenta, czy może takiej korekty dokonać w JPK_VAT za czerwiec, poprzez pomniejszenie raportu fiskalnego za czerwiec i wykazanie sprzedaży na podstawie faktury?

Należy skorygować JPK_VAT za kwiecień - wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

W jaki sposób należy przygotować plik JPK_VAT(3) w formacie csv, w przypadku kiedy nie ma zakupów, a występuje jedynie sprzedaż?

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym u podatnika nie występują żadne zakupy, wówczas części merytorycznej dotyczącej zakupów nie należy wypełniać i pozostawić pustą.

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania, przy założeniu, że podatnik wiedział, że faktura jest błędna i prawidłowo ujął transakcje w swojej ewidencji jako odwrotne opodatkowanie? Po czym dostał od sprzedawcy fakturę korektę. Jak powinien wykazać ją w ewidencji?

Po stronie podatku należnego - K_34 i K_35, a po stronie podatku naliczonego K_45 i K_46. Po otrzymaniu faktury korekty dla porządku dokumentacyjnego „stornujemy" stary zapis i wprowadzamy taki sam nowy, ale z innym nr faktury.

Jak w JPK_VAT wykazywać import uproszczony, gdzie rozliczany jest po obu stronach deklaracji VAT należny K_25-K_26 i naliczony, odpowiednio K_43-K_46? Czy po stronie należnego podawać dane podmiotu składającego JPK_VAT włącznie z własnym NIP, gdyż to ten właśnie podmiot wykazuje VAT należny i nr faktury od kontrahenta zagranicznego, a po stronie naliczonego dane kontrahenta zagranicznego z jego NIP i ten sam nr faktury (bo jest to tzw. rejestr zakupów, a mamy do czynienia z zakupem od kontrahenta zagranicznego)?

Przy imporcie na zasadach uproszczonych po obydwu stronach ewidencji - tj. zarówno podatku należnego k_25 i k_26, jak i naliczonego k_43-k_46 - powinny być wskazane dane kontrahenta zagranicznego, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury.

W jaki sposób w aplikacji e-mikrofirma wprowadzić fakturę zakupową VAT, w przypadku gdy wystawca wskazuje na fakturze ceny jednostkowe brutto?

Fakturę taką można wprowadzić na dwa sposoby:
1. Wykorzystując pole wyboru (checkbox) BRUTTO na ekranie wprowadzania nowej faktury zakupu, dzięki któremu aplikacja umożliwia wprowadzenie kwoty po cenie jednostkowej brutto.
2. Wprowadzając wyłącznie kwoty netto i VAT z podsumowania faktury zakupu, wykorzystując do tego zbiorczy wpis faktury (Nowy zakup a następnie Zbiorczy wpis do rejestru VAT, który umożliwia wprowadzenie dokumentu bez wyodrębniania konkretnych stawek VAT).

Świadczę usługi taksówek osobowych i rozliczam podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12. Czy od 1 stycznia 2018 r. mam obowiązek składać informację JPK_VAT?

Tak. Każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12, jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT.
Informacje JPK_VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Pierwszą informację JPK_VAT należy złożyć za styczeń 2018 r., w terminie do 26 lutego 2018 r.

Czy po 31 grudnia 2018 roku nadal będę mógł przesyłać JPK_VAT danymi autoryzującymi?

Możliwość wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez osoby fizyczne za pomocą danych autoryzujących została przewidziana do końca 2018 roku. Wysyłając JPK_VAT począwszy od 1 stycznia 2019 roku podatnik będzie mógł skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub z Profilu Zaufanego.

Jak powinna być zbudowana prawidłowa nazwa pliku przetwarzanego w aplikacji Klient JPK 2.0?

Prawidłowa nazwa pliku przetwarzanego w aplikacji Klient JPK 2.0 może zawierać od 5 do 55 znaków (licząc kropkę i rozszerzenie pliku). W nazwie pliku nie można używać:
- polskich znaków, spacji, nawiasów oraz większości znaków specjalnych.
Aplikacja Klient JPK 2.0 dopuszcza możliwość użycia następujących znaków specjalnych – myślnika, podkreślnika oraz kropki.
Przykładowa nazwa Jednolitego Pliku Kontrolnego to: JPK_VAT_2016-07-01.xml.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w JPK_VAT faktura zakupowa została błędnie zaksięgowana (np. wpisano błędne kwoty)? Błędny zapis został następnie wystornowany (z minusami) i wprowadzono 3-ci zapis z prawidłowymi kwotami. W JPK_VAT pojawią się więc 3 zapisy dotyczące tej samej faktury zakupowej. Czy jest to błąd wymagający korekty?

Nie jest błędem ujęcie w pliku JPK_VAT zapisów technicznych w przypadku błędnego zaksięgowania faktury zakupowej czy też sprzedażowej (np. błędne kwoty), w szczególności jeżeli takie rozwiązanie narzucają odrębne przepisy lub stosowany przez podatnika program księgowy.

Czy w JPK_VAT należy ująć spis z natury?

Tak. Kwotę podatku wynikającą ze spisu z natury należy ująć w poz. K_36.

Czy podatnik ma obowiązek przesłania JPK_VAT w przypadku, gdy rozlicza się kwartalnie, a zawiesił działalność w trakcie kwartału, np. od początku drugiego miesiąca kwartału?

Podatnik składa JPK_VAT za pierwszy miesiąc kwartału. Natomiast nie składa pliku za miesiące, w których działalność jest zawieszona, tj. drugi i trzeci miesiąc kwartału. Należy podkreślić jednak, że w sytuacji gdy w okresie zawieszenia podatnik będzie składał deklaracje (np. wykazując zakupy), wówczas za te okresy ma obowiązek złożenia JPK_VAT.

W jaki sposób w aplikacji Klient JPK 2.0 można sprawdzić numer referencyjny dokumentu?

Należy wybrać zakładkę „historia”, kliknąć na plik, którego numer chcemy sprawdzić, następnie kliknąć „dokument”. Pojawią się dane pliku wraz z jego numerem referencyjnym.

Czy podatnik, który ma skany papierowych faktur, będzie objęty JPK na żądanie?

Jeśli prowadzi księgi w formie elektronicznej, a jedynie archiwizuje papierowe faktury w postaci skanów, nie będzie musiał generować JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Skan faktury papierowej nie jest dowodem księgowym w formie struktury logicznej.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi elektronicznie i wystawia faktury za pomocą programu do fakturowania, zapisując je w formacie PDF, tzn., że będzie musiał generować JPK na żądanie?

Tak. Tacy podatnicy będą objęci obowiązkiem wystawiania JPK na żądanie.

Jak działa aplikacja e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma pozwala podatnikowi wystawić fakturę, wydrukować ją lub zapisać na komputerze. Umożliwia też sporządzanie zestawienia wszystkich wystawionych faktur w danym okresie. W aplikacji jest możliwość wskazania daty początkowej i końcowej, a więc okresu, za który ma zostać sporządzone zestawienie faktur. Będzie też można wskazać urząd skarbowy, do którego powinien zostać przesłany plik. Aplikacja pozwoli też albo zapisać takie zestawienie i JPK_FA na dysku, albo wysłać plik do urzędu skarbowego.

Czy e-mikrofirma będzie rozszerzana o obrót zagraniczny?

Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona była wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie zagranicznym.

Jak można podpisać JPK_FA korzystając z aplikacji e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma pozwala podpisać JPK_FA podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym.

Czy za pomocą aplikacji e-mikrofirma można przekazać tylko JPK_FA czy też inne struktury JPK na żądanie, np. JPK Magazyn (JPK_MAG), JPK Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK_PKPIR) czy JPK Wyciąg Bankowy (JPK_ WB)?

Aplikacja e-mikrofirma pozwala na tworzenie tylko struktury JPK_FA oraz JPK_VAT.

Część podatników prowadzi jeszcze ewidencję fakturową w programie Excel. Czy oni będą musieli przekonwertować dane na plik XML?

Można prowadzić faktury w Excelu i wystawiać JPK_FA na żądanie, ale zrobienie tego w Excelu nie jest łatwe. Najprostszym sposobem spełnienia wymogów JPK jest e-mikrofirma, która automatyzuje cały ten proces.

Co zrobić, gdy program do wystawiania faktur nie tworzy pliku JPK_FA?

Jeśli faktury wystawiane są za pomocą programu komputerowego, powinien on również wytwarzać plik JPK_FA. Jeśli program nie ma takiej funkcji, powinien zostać zaktualizowany. Należy pamiętać, że ani Ordynacja podatkowa ani inne ustawy nie wprowadzają obowiązku wystawiania faktur za pomocą programów komputerowych.

W jakich pozycjach w strukturze JPK_FA należy wykazać takie transakcje jak: eksport towarów, WDT, eksport usług, odwrotne obciążenie i transakcje niepodlegające opodatkowaniu?

W strukturze JPK_FA, transakcje eksportu towarów, WDT oraz eksportu usług należy wykazać w polu P_13_6. Do czasu modyfikacji schematu procedurę odwrotnego obciążenia należy ująć w polach P_13_4 i P_14_4, natomiast transakcje niepodlegające opodatkowaniu należy ująć w polach P_13_5 i P_14_5, przy czym w tych przypadkach pola P_14_4 i P_14_5 należy wypełnić wartościami zerowymi.

Czy podatnik w sytuacji gdy prowadzi magazyn, ale nie ma księgi podatkowej (np. PKPiR) w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać JPK_MAG na żądanie?

Nie. Do każdej struktury na żądanie stosujemy tę samą zasadę, a więc obowiązek sporządzenia JPK dotyczy tylko podatników prowadzących księgi elektronicznie.

Czy JPK_MAG będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców?

Tak. Tę strukturę będą musiały generować jedynie podmioty prowadzące księgi rachunkowe, a więc duże firmy.

Czy w strukturze JPK_MAG raportowaniu podlegają wyłącznie wskazane rodzaje dokumentów? Czy i w jaki sposób wykazać np. przyjęcie z wewnątrz?

Struktura JPK_MAG obejmuje dowody magazynowe dokumentujące cztery typy operacji:
 1. dowód PZ - dokument potwierdzający zwiększenie stanu magazynowego,
 2. dowód WZ - dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz,
 3. dowód RW - dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki,
 4. dowód MM - dokument potwierdzający zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.
Dowody te są podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących obrotu magazynowego (zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć międzymagazynowych). Dowód PZ dotyczy zwiększeń stanu magazynowego, w tym również zwiększeń magazynu, które pochodzą z wewnątrz jednostki np. przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu.

Czy dla rozróżnienia plików JPK MAG zastosowanie mają magazyny księgowe czy fizyczne w przedsiębiorstwie? Przykładowo firma posiada jeden fizyczny magazyn w ramach którego funkcjonuje: Magazyn surowców, Magazyn handlowy, Magazyn półproduktów. Są to magazyny księgowe. Czy dla każdego z tych magazynów powinien powstać odrębny plik JPK_MAG?

Struktura JPK_MAG służy do raportowania dowodów magazynowych - PZ, WZ, RW i MM, które dokumentują operacje gospodarcze mające miejsce w obrocie magazynowym (zwiększenia, zmniejszenia, przesunięcia międzymagazynowe) niezależnie od typu wyodrębnionego magazynu (np. magazynu materiałów, magazynu towarów, magazynu wyrobów gotowych). Dla każdego wyodrębnionego magazynu powinien powstać odrębny plik JPK_MAG. Dowody Pz (zwiększenia stanu magazynowego) i Wz (zmniejszenia stanu magazynowego) są powiązane odpowiednio z fakturami zakupu i sprzedaży. Dowód Rw – rozchód wewnętrzny, zmniejszenie stanu magazynowego związany ze zużyciem na potrzeby jednostki. Dowód MM dokumentuje zwiększenia i zmniejszenia stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.

Czy nowe przepisy odnośnie JPK regulują kwestię dokumentów magazynowych będących w edycji (w buforze), a więc dokumentów w przygotowaniu do ruchu magazynowego. Czy takie dokumenty mogą być generowane ale tylko w obrębie dnia, czy w dniu wygenerowania są one zamykane lub usuwane?

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). A zatem „bufor” nie stanowi elementu ksiąg rachunkowych. Zapisy w buforze nie są zapisami w księgach rachunkowych. W strukturze JPK_MAG znajdują się dowody księgowe PZ, WZ, RW i MM dokumentujących operacje gospodarcze (mające miejsce w obrocie magazynowym), które w postaci zapisu zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych. A zatem nie ma możliwości stworzenia Struktury JPK_MAG na podstawie dowodów będących w edycji w buforze.

Ustawa o rachunkowości dopuszcza – po spełnieniu określonych warunków – prowadzenie uproszczonej ewidencji towarów i materiałów. Podatnik odpisuje wartość nabytych towarów w koszty księgowe w dniu ich zakupu, a następnie dokonuje korekty tych kosztów w oparciu o stan towarów (po dokonaniu inwentaryzacji). Oznacza to, że podatnik nie prowadzi ewidencji obrotu magazynowego. Czy, w związku z wprowadzeniem obowiązku w zakresie przekazywania struktury JPK_MAG przez podatników na żądanie organów, podatnik ma obowiązek przekazania przedmiotowej struktury, mimo braku prowadzenia ewidencji dla obrotu magazynowego, czy też może odstąpić od jej przekazania organowi uzasadniając to prowadzeniem uproszczonej ewidencji towarów opartej o opisany powyżej mechanizm?

Struktura JPK_MAG przeznaczona jest do ewidencjonowania ilościowo-wartościowego, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Jeśli kierownik jednostki podjął decyzję o stosowaniu innej metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych dane z dowodów magazynowych wyłącznie wartościowe lub wyłącznie ilościowe, nie pozwolą przygotować pliku JPK_MAG, tym samym nie będą wymagane. Należy jednak zauważyć, że decyzję o wyborze metody prowadzenia ksiąg pomocniczych podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę. Pośród dostępnych metod, ewidencja ilościowo-wartościowa pozwala na dostarczenie najwyższego poziomu kontroli obrotu magazynowego. Powinna być zatem brana pod uwagę przez kierowników jednostki w pierwszej kolejności, w szczególności w dobie coraz większej dostępności rozwiązań informatycznych.

Czy od 1 lipca 2018 r. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów elektronicznie będzie obowiązkowe?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg podatkowych dotyczy wyłącznie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (JPK_VAT).

Czy w podatkowej ewidencji przychodów mogę wprowadzać zapisy zbiorcze?

Tak, w zakresie w jakim dopuszcza to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz.701).

Czy dane przedstawiane mają dotyczyć Księgi głównej niezależnie od tego czy jest ona prowadzona zgodnie z US GAAP, IFRS, czy Ustawą o Rachunkowości?

Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR), stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. A zatem jednostki te stosują przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz ochrony danych, bowiem te zagadnienia nie są uregulowane w MSR.

Czy trzeba kupować specjalne oprogramowanie do e-fakturowania.

Nie. Nie ma obowiązku wystawiania faktur za pomocą programów komputerowych, dlatego nie ma też konieczności zakupu oprogramowania do e-fakturowania. Chcą jednak skorzystać z korzyści jakie dają faktury w formie elektronicznej w kontaktach z organami podatkowymi, można skorzystać programu e-mikrofima przygotowanego przez Ministerstwo Finansów lub kupić oprogramowanie od producenta lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wybór należy do podatnika.

Czy za pomocą aplikacji e-mikrofirma będzie można przetworzyć np. dane w formie pliku PDF na dane w formie pliku XML?

Nie. Aplikacja e-mikrofirma nie posiada funkcji automatycznego importu danych z plików PDF do formatu XML. Aby w aplikacji wysłać plik JPK_FA w formie XML do urzędu skarbowego, podatnik będzie musiał wprowadzić dane o swoich fakturach do tej aplikacji.

W jaki sposób zaprezentować w strukturze JPK_FA faktury walutowe?

Faktury walutowe przygotowywane są w plikach odrębnie dla każdej waluty. W sekcji FakturaWiersz (pola P_9A i P_11) należy ująć dane w walucie obcej, natomiast w sekcji Faktura (pola P_13 – P_15) należy ująć dane w PLN. W pliku JPK_FA wartości walutowe należy przeliczać na złote zgodnie z zasadami określonymi w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT. W nagłówku pliku w elemencie "DomyślnyKodWaluty" należy wskazać odpowiedni kod waluty obcej.

W jakiej walucie ma być przygotowany plik JPK_MAG w przypadku, gdy dowód zakupu bądź sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych jest wystawiony w EURO?

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.

Czy jest jakiś określony, wymagany standard dotyczący skrótów jednostek miar? Nie mamy problemu z jednostkami takimi jak "sztuka" - "szt", czy "mililitry" - "mm", natomiast nie mamy pewności, jaki skrót zastosować dla jednostki "opakowanie"? Zazwyczaj używane są skróty "opak" lub "opk"?

W strukturze JPK_MAG nie ma określonego, wymaganego standardu dotyczącego skrótów jednostek. Jednostki miary powinny być prezentowane zgodnie z treścią oryginalnych dowodów, w formacie tekstowym do 256 znaków.

W jaki sposób przygotować plik JPK_MAG w przypadku, gdy towar jest wydawany do innego podmiotu, niż nabywca. W dokumencie WZ widnieje inny odbiorca niż na fakturze. Czy w takiej sytuacji w polu OdbiorcaWZ należy wskazać odbiorcę, który widnieje na dokumencie WZ, czy na fakturze? Opis pola sugeruje, że chodzi o odbiorcę z dokumentu WZ, zatem rozsądne wydawałoby się wykazać odbiorcę z dokumentu WZ?

Struktura JPK_MAG powinna odzwierciedlać informacje pochodzące z oryginalnego dokumentu. Co do zasady, odbiorcą w dokumencie WZ powinien być kontrahent (strona transakcji). Jeśli odbiorcą jest podmiot inny niż kontrahent, to pole OdbiorcaWZ powinno zawierać dane tego podmiotu, zgodnie z treścią oryginalnego dowodu. Istotne jest by w takiej sytuacji dokument WZ mógł być powiązany na podstawie innych cech z fakturą dokumentującą transakcję z właściwym kontrahentem.

Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogę wprowadzać zapisy zbiorcze?

Tak, w zakresie w jakim dopuszcza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czy organ podatkowy może żądać przekazania JPK_PKPIR za okresy miesięczne, kwartalne lub inne?

Tak, organ podatkowy określi zakres wymaganych danych w oparciu o zakres czynności sprawdzających postępowania lub kontroli.

Czy od 1 lipca 2018 r. prowadzenie ewidencji przychodów elektronicznie będzie obowiązkowe?1. Czy od 1 lipca 2018 r. prowadzenie ewidencji przychodów elektronicznie będzie obowiązkowe?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg podatkowych dotyczy wyłącznie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (JPK_VAT).

Jak w JPK_VAT wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny. Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_43-K_46 w JPK_VAT jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?

Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT należy wykazać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, natomiast w polu „nrKontrahenta” wpisać jego nr - jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”.

Jakie dane należy wskazać w strukturze ewidencji zakupu w sytuacji otrzymania decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy należy wskazać dane sprzedawcy?

W sytuacji otrzymania decyzji zwiększającej podatek VAT od importu towarów, w JPK_VAT należy wykazać numer decyzji oraz dane sprzedawcy z kraju trzeciego - w polu „nrKontrahenta” wpisać jego nr, jeżeli jest, a gdy nie ma wpisać „brak”.

Jaką stawkę VAT należy wskazać w polu P_12 (część FakturaWiersz) dla transakcji:
 • odwrotnego obciążenia - Dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT (pole P_13_4 w części Faktura);
 • dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole P_13_5 w części Faktura)?

W części FakturaWiersz w polu P_12 do czasu modyfikacji schematu JPK_FA:
 • dla transakcji z odwrotnym obciążeniem - Dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT – element P_12 należy pominąć (usunąć tag początkowy i końcowy),
 • dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, innych niż zwolnione lub opodatkowane stawką 0% - element P_12 należy pominąć (usunąć tag początkowy i końcowy).

Czy istnieje aplikację dla podatników, którzy wystawiają faktury papierowe lub mają jedynie ich skany, aby ułatwić im wygenerowanie JPK_FA na żądanie?

Tak. To bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów e-mikrofirma, która umożliwia wystawianie, przesyłanie faktur i tworzenia ewidencji fakturowej.

Czy, w przypadku funkcjonowania odrębnych systemów informatycznych do generowania faktur można wysłać informacje zawarte w więcej niż w jednym pliku JPK_FA?

Tak, można przygotować i przekazać pliki JPK_FA osobno z każdego systemu.

Czy plik JPK_FA ma być zgodny z deklaracją VAT, księgami rachunkowymi, innymi zestawieniami?

Plik JPK_FA nie musi być zgodny z deklaracją VAT. Natomiast faktury, które są zawarte w pliku powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach ksiąg podatkowych i ewidencji.

Czy w przypadku wystawiania faktur w imieniu dostawcy - faktury zakupu selfbillingowe powinny być ujmowane w pliku JPK_FA wystawcy? Czy jednak plik JPK_FA dotyczy tylko sprzedaży własnej?

W pliku JPK_FA raportowane są wyłącznie faktury sprzedaży podatnika, do którego zostało skierowane żądanie przekazania tych faktur. Faktury wystawione za pomocą programów komputerowych w imieniu innego podatnika VAT (tzw. „samofakturowanie”) powinny być dostępne i przekazane w formie pliku JPK_FA temu podatnikowi, jeśli organ podatkowy zwróci się do niego z żądaniem dostarczenia jego faktur sprzedaży.

W jaki sposób zaprezentować numery faktur korygowanych, jeśli korekta dotyczy dużej liczby tych faktur?

W przypadku dużej ilości faktur korygowanych możliwe jest podanie nr wewnętrznego dowodu zbiorczego, na podstawie którego będzie możliwe ustalenie numerów wszystkich faktur korygowanych. Może to być załącznik do faktury, który generowany jest poza systemem. Dokument taki powinien być dostępny na potrzeby czynności sprawdzających, postępowania lub kontroli podatkowej.

Czy organ podatkowy może żądać przekazania ewidencji przychodów za okresy miesięczne, kwartalne lub inne?

Tak, organ podatkowy określi zakres wymaganych danych w oparciu o zakres czynności sprawdzających postępowania lub kontroli.

JPK zawiera wymóg podania takich danych jak kod zespołu, kategorii i podkategorii – konieczne jest doprecyzowanie, o jakie dane chodzi. Wskazane jest również aby pola te były polami opcjonalnymi, nie wszystkie plany kont są budowane w takiej hierarchii. Z pewnością będzie możliwe podanie kodu i opisu konta oraz typu konta i zespołu, jednak nie wszędzie będzie istniała tak rozbudowana hierarchia kont, jak zakłada to JPK. Rozumiemy, że w przypadku braku wskazanej hierarchii w planie kont danego systemu nie będzie konieczności budowania tej struktury w sposób sztuczny?

Jednostki są zobowiązane do posiadania zakładowego planu kont, jednak ustawa nie wskazuje na sposób jego tworzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe każdej jednostki tworzą m.in. konta księgi głównej (syntetyczne) i konta ksiąg pomocniczych (analityczne), które są uszczegółowieniem zapisów na kontach księgi głównej. Zarówno konta księgi głównej jak i konta ksiąg pomocniczych mają swoje symbole. Co do zasady symbole kont analitycznych to rozszerzenie symboli kont syntetycznych.

W jaki sposób powinna wyglądać struktura pliku kontrolnego JPK_KR, w części zawierającej zestawienie obrotów i sald. W szczególności - wobec drobnego sporu technicznego z producentem oprogramowania księgowego - chcielibyśmy rozstrzygnąć, czy prawidłowe jest pobieranie do ww. JPK wyłącznie sald kont analitycznych najniższego poziomu, bez kont nadrzędnych (sumujących), czy też prawidłowe jest pobieranie także sald wszystkich kont nadrzędnych (sumujących) zestawienia obrotów i sald?

Co do zasady, tabela ZOiS w strukturze JPK_KR powinna być przedstawiona w postaci obrotów i sald kont analitycznych najniższego poziomu (bez kont nadrzędnych). Jednakże aplikacje analityczne wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową pozwolą w sytuacji gdy zestawienia obrotów i sald będą zawierały dane kont nadrzędnych na odfiltrowanie ich i uzgodnienie z modułami Dziennika i KontoZapis.

Czy podatnik VAT korzystający ze zwolnienia na podstawie art 113 (zwolnienie podmiotowe), ale składający informację podsumowującą VAT-UE zobowiązany jest do składania JPK_VAT?

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego - zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, który jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych (składa VAT-UE), nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT.

W jaki sposób w JPK_VAT należy wykazać fakturę korektę sprzedaży wystawioną w związku z dokonanym przez kontrahenta zwrotem towaru? Sprzedaż miała miejsce w listopadzie, zwrot towaru w grudniu. Faktura korekta została wystawiona 01.12.2017 r. Potwierdzenie otrzymania faktury korekty przez kontrahenta sprzedawca otrzymał 03.12.2017 r.

W dniu 01.12.2017 r. została wystawiona faktura korygująca do sprzedaży dokonanej w listopadzie. Faktura korygująca została potwierdzona przez odbiorcę została zwrócona do sprzedawcy w dniu 03.12.2017 r. W związku z powyższym w JPK_VAT za grudzień 2017 r. należy wykazać fakturę korygującą z 01.12.2017 r., w następujący sposób:

- data wystawienia – 01.12.2017 r.

- data sprzedaży – 01.12.2017 r.

W jaki sposób należy wykazać w rejestrze sprzedaży w JPK_VAT otrzymywaną przez aptekę refundację z NFZ? Jakie dane wpisać w polach: nr kontrahenta, nazwa kontrahenta, nr dokumentu?

Wprowadzając do JPK_VAT refundację otrzymaną z NFZ należy:

- w polu nr kontrahenta wpisać „BRAK”,

- w polu nazwa kontrahenta wpisać „BRAK”,

- w polu nr dokumentu wskazać, że jest to refundacja otrzymana z NFZ.

W jaki sposób mogę wprowadzić fakturę korygującą zakup w aplikacji e-mikrofirma?

Aplikacja nie posiada dodatkowego modułu do wprowadzania korekt faktur zakupu. Otrzymane faktury należy wprowadzić za pomocą modułu Nowy zakup. W przypadku faktur korygujących in minus należy wprowadzić wartości ze znakiem „-„.

Czy struktura JPK_FA jest przeznaczona również dla faktur zakupowych, czy jedynie dla faktur wystawianych przez podmiot sporządzający JPK?

Struktura JPK_FA służy do raportowania wyłącznie faktur sprzedaży.

Według jakich kryteriów organ podatkowy będzie żądać przesłania pliku JPK_FA: daty wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, waluty, odbiorcy? Czy okres, którego będzie dotyczył plik będzie zawsze okresem miesięcznym, czy może być dowolny?

Organ podatkowy będzie żądał przekazania pliku JPK_FA, co do zasady, wg zakresu kontroli oraz kryteriów dostępnych w systemie fakturującym, np. data wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, wg waluty czy kontrahenta. Okres, którego będzie dotyczył plik również będzie uzależniony od okresu objętego kontrolą.

W jaki sposób można przekazać JPK na żądanie?

JPK na żądanie:
 1. można przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK, .
 2. można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej, .
 3. można utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.
 4. dodatkowo, ale tylko strukturę JPK_FA, można przekazać również za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

Czy tworzona dla potrzeb wygenerowania JPK_VAT tabela w formie pliku csv pobranego ze strony Ministerstwa Finansów może zostać uznana za ewidencję VAT prowadzoną w formie elektronicznej?

Arkusz kalkulacyjny udostępniony przez Ministerstwo Finansów w formacie csv, służący do stworzenia i przesłania pliku JPK_VAT nie może być automatycznie uznany za ewidencję prowadzoną dla celów podatku VAT, o której mowa w art.109 ustawy o VAT . Mógłby być uznany za ewidencję jednak wymagane byłoby przystosowanie tego arkusza na potrzeby poprawnie prowadzonej ewidencji. Udostępniony arkusz w formacie csv, opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, nie zawiera bowiem m.in.:

 • przedmiotu opodatkowania,
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
 • sum dla podstawy opodatkowania.

Podatnik pomimo wypełniania pliku csv, jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji VAT w formie elektronicznej. Ewidencją zakupów i sprzedaży VAT, którą można byłoby uznać za prowadzoną przy użyciu programów komputerowych, może być ewidencja prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z wymogami art. 109 ustawy o VAT, pod warunkiem, że będzie zawierała zakres danych określonych w tym przepisie.

Czy mogę usunąć faktury zakupowe wprowadzone w aplikacji e-mikrofirma?

Tak, w przypadku faktur zakupowych istnieje możliwość usunięcia błędnie wprowadzonej faktury. Służy do tego przycisk „usuń” na liście faktur zakupu.

Kto przekazuje JPK na żądnie ?

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Ile czasu będzie miał podatnik na przekazanie JPK na żądanie

Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Dokładny termin zostanie określony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Czy podatnicy, którzy wciąż wystawiają papierowe faktury oraz nie prowadzą żadnych ksiąg podatkowych (np. PKPiR) elektronicznie poza obowiązkową ewidencją VAT również będą musieli wytwarzać struktury JPK na żądanie?

Nie. Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe papierowo, to nie będzie musiał wytwarzać JPK na żądanie organów podatkowych. W takich sytuacjach organy podatkowe podczas kontroli będą żądały jedynie dokumentów papierowych. Struktury JPK na żądanie będą przekazywali podatnicy, którzy już prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Czy Struktury JPK na żądanie podlegają korekcie?

Nie. Struktury JPK na żądanie nie podlegają korekcie.