Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

  Uwaga!

  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, z dniem 1 stycznia 2014 r. straciła moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Od tej daty prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Prawo to przysługuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. Wydatki poniesione po 31 grudnia 2013 r. lub wnioski o częściowy zwrot tych wydatków złożone po 31 grudnia 2018 r. nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

  Podstawa prawna: art. 32, 38 i 39 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865)

  Więcej informacji na stronie właściwego ministerstwa.

  * * * * *

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.

  do pobrania ustawa. pdf        przejdź do systemu ISAP

  Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT  - Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35

  Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - pobierz

  Broszura informacyjna - pobierz

  Wzór wniosku (VZM-1) wraz z załącznikami

  Formularze  zwykłe  Formularz interaktywny


  VZM-1


  VZM-1

  załączniki rozwijają się po wpisaniu ich liczby w części G

  VZM-1/A

   

  VZM-1/B

   

  VZM-1/C