Informacje podstawowe - sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN

  Informacje podstawowe - sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN

  Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN sporzadzane są na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie  operacji finansowych, które ma swą podstawę prawną w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

  Rozporządzenie określa rodzaje sprawozdań dotyczące długu publicznego, poręczeń oraz gwarancji, należności, wybranych aktywów finansowych oraz danych uzupełniających w zakresie niektórych tytułów dłużnych. Zarówno sprawozdania dotyczące długu publicznego (Rb-Z), jak sprawozdania dotyczące należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) są sporządzane kwartalnie w formie elektronicznej i w formie dokumentu. Natomiast sprawozdanie Rb-UZ oraz sprawozdanie Rb-UN obejmują dane za rok budżetowy. Ponadto, w celu prawidłowego sporządzenia przez dysponentów części środków budżetowych np. przez wojewodę sprawozdań Rb-N i Rb-Z, jednostki otrzymujące dotacje na zadania zlecone są zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb- ZN w zakresie należności i zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wykonywanych przez nie zadań zleconych.

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dane otrzymywane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny umożliwiać podawanie do wiadomości publicznej relacji długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto oraz kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przez jednostki sektora finansów publicznych.

  Komunikat Ministra Finansów Nr 8 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie podziału jednostek sektora finansów publicznych w zakresie składanych sum depozytowych oraz lista jednostek sektora finansów publicznych

  Komunikat Nr 8 Ministra Finansów

  Lista jednostek sektora finansów publicznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry