Akty prawne regulujące tematykę cen transferowych

  Akty prawne regulujące tematykę cen transferowych

  Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

  • art. 3 pkt 10 – definicja ceny transakcyjnej,

  • art. 20a – Art. 20r  (Dział IIa) – procedura zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (APA).


  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  • art. 9a – obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych,

  • art. 11 – reguluje kwestie szacowania dochodów, konstytuuje na gruncie CIT zasadę ceny rynkowej (arm's lenght principle),

  • art. 19 ust. 4 – przewiduje sankcyjną stawkę opodatkowania w przypadku szacowania przez organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) dochodów i nie przedłożenia przez podatnika dokumentacji cen transferowych,

  • art. 27 – sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (ust. 3 i 4), CIT/TP (ust. 5, 7 i 8)

  Rozporządzenie wykonawcze normujące kwestie:

  • sposobu i trybu szacowania dochodów,

  • eliminacji podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

  •  załącznik nr 1 stanowi przykładowy katalog usług o niskiej wartości dodanej

  • załącznik nr 2 zawiera przykładowy katalog wydatków akcjonariusza

  • Rozporządzenie normuje katalog listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwa konkurencję podatkową (lista tzw. „rajów podatkowych")


  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

  • art. 25 – reguluje kwestie szacowania dochodów, konstytuuje na gruncie PIT zasadę ceny rynkowej (arm's lenght principle),

  • art. 25a – obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych,

  • art. 30d – przewiduje sankcyjną stawkę opodatkowania w przypadku szacowania przez organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) dochodów i nie przedłożenia przez podatnika dokumentacji cen transferowych,

  • art. 45 – sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (ust. 5a i 5b), CIT/TP (ust. 9-11)

  Rozporządzenie wykonawcze normujące kwestie:

  • sposobu i trybu szacowania dochodów,

  • eliminacji podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych,

  • załącznik nr 1 stanowi przykładowy katalog usług o niskiej wartości dodanej,

  • załącznik nr 2 zawiera przykładowy katalog wydatków akcjonariusza,

  • Rozporządzenie normuje katalog listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwa konkurencję podatkową (lista tzw. „rajów podatkowych").


  Chronologia cen transferowych w Polsce, przedstawiona w oparciu o dokonane nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT):

  4 kwietnia 2017 r. - wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji z innymi państwami (Dz.U.2017.648) m.in. regulująca obowiązek przekazywania informacji o grupie podmiotów (tzw. raportowanie Country-by-Country).

  1 stycznia 2017 r. – wchodzą w życie wprowadzone w 2015 r. zmiany do przepisów art. 9a, 11 i 27 CIT dotyczące dostosowania obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów powiązanych do rozwiązań przedstawionych w Wytycznych OECD – w szczególności dotyczą elementów dokumentacji specyficznych dla kraju (local file), dla całego przedsiębiorstwa wielonarodowego (master file) oraz analizy ryzyka (formularz analizy ryzyka).

  1 stycznia 2016 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 27 CIT – wprowadzono obowiązek składania deklaracji CBC – jako obowiązek dokumentacyjny spółek matek mających siedzibę w Polsce.

  1 stycznia 2016 r. – wchodzi w życie modyfikacja działu IIA Ordynacji podatkowej - wprowadzenie zmian dotyczących procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA).

  19 maja 2015 r. – wchodzi w życie modyfikacja rozporządzenia do art. 9a CIT – zmiana (aktualizacja) listy rajów podatkowych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów do art. 9a CIT.

  1 stycznia 2015 r. – wchodzi w życie nowelizacja przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61CIT, dotyczących „cienkiej kapitalizacji"

  1 stycznia 2015 r. – wchodzi w życie art. 24a CIT, który normuje opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)

  1 stycznia 2015 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 9a CIT– wprowadzono zmiany dotyczące obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów powiązanych:

  - objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym transakcji ze spółkami osobowymi,

  - wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw.

  1 stycznia 2015 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT – wprowadzono następujące zmiany:

  - rozszerzenie możliwości szacowania dochodów o zakład zagraniczny polskiego podatnika,

  - objęcie możliwością szacowanie transakcje ze spółkami osobowymi,

  - wyłączenie z możliwości szacowania dochodów grupy producentów rolnych oraz grupy producentów owoców i warzyw.

   wprowadzono możliwość dokonania korekty krajowej.

  18 lipca 2013 r. – wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie szacowania dochodu podmiotów powiązanych – wprowadzono implementację Wytycznych OECD dotyczących porównywalności transakcji i restrukturyzacji działalności oraz implementację wytycznych UE w zakresie usług o niskiej wartości dodanej.

  8 maja 2013 r. – wchodzi w życie modyfikacja rozporządzenia do art. 9a CIT - zmiana (aktualizacja) listy rajów podatkowych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów do art. 9a CIT.

  1 stycznia 2009 r. –  zmodyfikowano rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie szacowania dochodów - rozdział 7 dotyczący procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

  1 stycznia 2007 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 9a CIT - wprowadzono obowiązek dokumentacyjny dotyczącego dochodów zagranicznego zakładu w Polsce należącego do firmy zagranicznej.

  1 stycznia 2007 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT - wprowadzono możliwość szacowania dochodów w przypadku transakcji/płatności podmiotów krajowych z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych oraz wprowadzono możliwość szacowania dochodów zagranicznego zakładu w Polsce należącego do firmy zagranicznej.

  1 stycznia 2006 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT - w związku z wprowadzeniem procedury uprzednich porozumień cenowych wprowadzono do art. 11 CIT przepis, iż  w przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.

  1 stycznia 2006 r. – wchodzą w życie przepisy działu IIA Ordynacji Podatkowej – wprowadzono procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych.

  1 stycznia 2004 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT – wprowadzono ujednolicenie przepisów w zakresie powiązań krajowych i zagranicznych oraz zlikwidowano pojęcie związek gospodarczy.

  1 stycznia 2002 r. –wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT – wprowadzono rozszerzenie definicji związku gospodarczego o kwestię zawarcie spółki handlowej.

  1 stycznia 2001 r. – wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów definiujące listę rajów podatkowych (jako przepisy wykonawcze do art. 9a CIT).

  1 stycznia 2001 r. – wchodzi w życie nowy art. 9a - wprowadzono obowiązek sporządzania dokumentacji przez podmioty powiązane oraz przez podmioty krajowe dokonujące transakcji lub płatności do podmiotów mających siedzibę w rajach podatkowych – jednocześnie wprowadzono delegację ustawową do sporządzenia przez Ministra Finansów  w rozporządzeniu listy tzw. rajów podatkowych.

  1 stycznia 1999 r. – wchodzi w życie art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 – wprowadzający regulacje dotyczące tak zwanej „cienkiej kapitalizacji"

  1 stycznia 1999 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT – zmiana definicji powiązań.

  6 listopada 1997 r. – wchodzi w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego metodologii szacowania dochodów podmiotów powiązanych (jako przepisy wykonawcze do art. 11 CIT), w szczególności sposób zastosowania metod szacowania oraz określenie kryteriów porównywalności transakcji.

  1 stycznia 1997 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT –wprowadzone modyfikacje mają na celu dopasowanie polskich przepisów do rozwiązań przyjętych w Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (dalej: Wytyczne OECD), w szczególności dotyczy do definicji powiązań oraz możliwych do zastosowanie metod szacowania dochodów podmiotów powiązanych, a także wprowadzenie delegacji ustawowej do stworzenia rozporządzenia Ministra Finansów do opracowania procedury szacowania dochodów w oparciu o Wytyczne OECD.

  1 stycznia 1996 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT - wprowadzono wyłączenie szacowania w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

  1 stycznia 1995 r. – wchodzi w życie modyfikacja art. 11 CIT - wprowadzono definicję powiązań kapitałowych na poziomie 5% praw głosu.

  1 stycznia 1994 r. – wchodzi życie modyfikacja art. 11 CIT – wprowadzono możliwość szacowania dochodów o przypadki powiązań o charakterze rodzinnym (wraz z definicją), kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Dodatkowo wprowadzono przepis, iż wysokość cen może być określana podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w dniu wykonania świadczenia.

  1 stycznia 1993 r. – wchodzi w życie ustawa CIT – w art. 11 CIT wprowadzono przepisy o możliwości szacowania dochodów w przypadku istnienia związków gospodarczych.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry