Ceny transferowe wg OECD i UE

  Ceny transferowe wg OECD i UE

  Ze względu na swoją istotność oraz międzynarodowy charakter, ceny transferowe stanowią temat rozważań i regulacji podejmowanych na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej1

  Dynamicznie ewoluującą międzynarodowa praktyka gospodarcza, wymusza tak na OECD jak i na organach Unii Europejskiej stałe prowadzenie prac zmierzających do określenia pożądanych zachowań przedsiębiorstw wielonarodowych w innych krajach. Rezultatami tych prac są chociażby Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, współrealizowany przez OECD i Grupę „G20" program „BEPS" (Base Erosion and Profit Shifting) poruszający problematykę erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów, czy też Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej.

  Z racji, że większość inwestycji zagranicznych w Polsce pochodzi z krajów OECD, respektowanie Wytycznych OECD oraz innych dokumentów publikowanych przez tę organizację ma istotne znaczenie gospodarcze dla Polski2. Warto również zauważyć, iż Trybunał Konstytucyjny podziela pogląd, że wykładnia prawa wewnętrznego w duchu prawa wspólnotowego może i powinna być wykorzystana jako najtańszy i najszybszy instrument realizacji obowiązku harmonizacji prawa3.

  Ministerstwo Finansów, zarówno prowadząc prace legislacyjne w przedmiocie cen transferowych, jak i wykonując zadania związane z procedurą zawierania porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych (APA), czy też procedurą wzajemnego porozumiewania się (MAP), uwzględnia dorobek OECD oraz organów Unii Europejskiej.

  Publikacje OECD, czy niektóre formy aktywności organów Unii Europejskiej (np. Raporty z prac JTPF), nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego, jednak tezy i rozwiązania zawarte w dokumentach publikowanych przez OECD czy JTPF, powinny być traktowane przez podatników i organy podatkowe (kontrolne), jako zbiór dobrych praktyk, oraz punkt odniesienia służący do wyboru właściwego kierunku interpretacyjnego przepisów prawa podatkowego, regulujących zagadnienie cen transferowych4.  1
  Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 r., a przystąpienie do Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 r.

  2Na podstawie Informacji nr 428 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z grudnia 1996 r. pt. "Znaczenie OECD dla Polski"

  3Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2003 r. (sygnatura akt K2/02).

  4Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2012 r. (sygnatura akt II FSK 2121/10), czy też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2008 r. (sygnatura akt II GSK 421/08).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry