Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  W listopadzie zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 0,6 mld zł do poziomu 646,2 mld zł, co było wypadkową wzrostu zadłużenia wobec banków krajowych o 0,7 mld zł (do 263,6 mld zł) i spadku zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych o 0,1 mld zł (do 192,2 mld zł). Zadłużenie wobec krajowych inwestorów pozabankowych natomiast nie uległo zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło 190,5 mld zł. W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec listopada wzrósł do 40,8% (40,7% na koniec października), a udział nierezydentów spadł do 29,7% (29,8%). Udział krajowych inwestorów pozabankowych nie zmienił się i wyniósł 29,5%.

  Struktura zadłużenia w krajowych SPW po inwestorach

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec listopada 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 263 576,06 0,00 263 576,06
  Inwestorzy zagraniczni* 192 196,31 0,00 192 196,31
  Zakłady ubezpieczeniowe 63 049,93 0,00 63 049,93
  Fundusze emerytalne 2 168,53 0,00 2 168,53
  Fundusze inwestycyjne 58 220,94 0,00 58 220,94
  Osoby fizyczne 19 706,55 0,00 19 706,55
  Podmioty niefinansowe 1 235,57 0,00 1 235,57
  Inne podmioty Razem 46 074,25 0,00 46 074,25
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 646 228,12 0,00 646 228,12

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec listopada 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 263 576,06 0,00 263 576,06
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 192 196,31 0,00 192 196,31
  Zakłady ubezpieczeniowe 63 049,93 0,00 63 049,93
  Fundusze emerytalne 2 168,53 0,00 2 168,53
  Fundusze inwestycyjne 58 220,94 0,00 58 220,94
  Osoby fizyczne 19 706,55 0,00 19 706,55
  Podmioty niefinansowe 1 235,57 0,00 1 235,57
  Inne podmioty 46 074,25 0,00 46 074,25
  Razem 646 228,12 0,00 646 228,12

   

  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - listopad 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.12.2018 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 5 706,59 0,00 5 706,59
  Banki centralne 38 636,04 0,00 38 636,04
  Instytucje publiczne 3 725,58 0,00 3 725,58
  Zakłady ubezpieczeniowe 10 043,32 0,00 10 043,32
  Fundusze emerytalne 13 481,05 0,00 13 481,05
  Fundusze inwestycyjne 30 995,05 0,00 30 995,05
  Fundusze hedgingowe 2 415,30 0,00 2 415,30
  Osoby fizyczne 58,44 0,00 58,44
  Podmioty niefinansowe 8 587,87 0,00 8 587,87
  Inne podmioty 28 207,62 0,00 28 207,62
  Razem 141 856,85 0,00 141 856,85
  Rachunki zbiorcze** 50 339,46 0,00 50 339,46
  Nierezydenci razem 192 196,31 0,00 192 196,31


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 39 772,08 0,00 39 772,08
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 9 726,22 0,00 9 726,22
  Europa - kraje spoza UE 4 912,19 0,00 4 912,19
  Afryka 48,37 0,00 48,37
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 1 051,15 0,00 1 051,15
  Ameryka Północna 12 786,34 0,00 12 786,34
  Australia i Oceania 1 904,88 0,00 1 904,88
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 66 304,32 0,00 66 304,32
  Bliski Wschód 5 351,29 0,00 5 351,29
  Razem 141 856,85 0,00 141 856,85
  Rachunki zbiorcze** 50 339,46 0,00 50 339,46
  Nierezydenci razem 192 196,31 0,00 192 196,31


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 18,70 0,00 18,70
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 27,76 0,00 27,76
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 50,00 0,00 50,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 36 533,42 0,00 36 533,42
  Bliski Wschód 2 006,15 0,00 2 006,15
  Razem 38 636,04 0,00 38 636,04


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w listopadzie 2018 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  02.11.2018 192 437,74 0,00 192 437,74
  05.11.2018 192 521,25 0,00 192 521,25
  06.11.2018 193 615,22 0,00 193 615,22
  07.11.2018 193 354,39 0,00 193 354,39
  08.11.2018 192 495,28 0,00 192 495,28
  09.11.2018 192 861,23 0,00 192 861,23
  12.11.2018 192 487,93 0,00 192 487,93
  13.11.2018 191 363,17 0,00 191 363,17
  14.11.2018 193 578,33 0,00 193 578,33
  15.11.2018 193 707,33 0,00 193 707,33
  16.11.2018 191 642,63 0,00 191 642,63
  19.11.2018 191 747,88 0,00 191 747,88
  20.11.2018 190 908,80 0,00 190 908,80
  21.11.2018 191 341,75 0,00 191 341,75
  22.11.2018 191 395,27 0,00 191 395,27
  23.11.2018 192 397,86 0,00 192 397,86
  26.11.2018 190 607,83 0,00 190 607,83
  27.11.2018 192 066,50 0,00 192 066,50
  28.11.2018 190 019,75 0,00 190 019,75
  29.11.2018 190 698,43 0,00 190 698,43
  30.11.2018 192 153,45 0,00 192 153,45


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - listopad 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.12.2018 r.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry