Prace i publikacje OECD

  Prace i publikacje OECD

  Oficjalna witryna Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):

  http://www.oecd.org/


  Wytyczne OCED w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations)

  Wytyczne w sprawie stosowania zasady "arm's length", stanowiącej międzynarodowy konsensus w odniesieniu do podatkowego traktowania zagadnienia cen transferowych. Wytyczne dotyczą m.in. dokonywanej dla celów podatkowych wyceny transgranicznych transakcji między podmiotami powiązanymi. Dokument ten ma na celu ułatwienie władzom podatkowym zapewnienia, aby zyski przedsiębiorstw podlegające opodatkowaniu nie były sztucznie przerzucane, a podatnicy odprowadzali podatki adekwatne do rzeczywistej działalności w danym państwie. Dla podatników z kolei istotne jest, aby ograniczać ryzyko podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Wytyczne zawarte w tej publikacji pomagają w realizacju tych celów.


  Raport dot. przypisywania zysku do zakładu (Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)

  Raport ten powstał w celu wprowadzenia analogicznych zasad do tych określonych w Wytycznych OECD w odniesieniu do określania zysku podlegającego przypisaniu do zakładu (Permanent Establishment).


  Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od majątku i dochodu (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital)

  Konwencja ta dotyczy podwójnego opodatkowania prawnego, które ma szkodliwy wpływ na międzynarodową wymianę towarów i usług, transgraniczne rych kapitału, technologii i osób. W celu uniknięcia tych przeszkód OECD wypracowało modelowe rozwiązanie stanowiące wzór dla zawieranych dwustronnych umów o unikaniu podwójego opodatkowania. 


  Podręcznik Skutecznych Procedur Wzajemnego Porozumiewania Się (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures – MEMAP)

  Podręcznik online dotyczący skutecznych procedur wzajemnego porozumienia (MEMAP) jest częścią szerszego projektu poprawy funkcjonowania istniejących międzynarodowych procedur sporu podatkowego i opracowania dodatkowych mechanizmów rozwiązywania sporów. Zapewnia administracjom podatkowym i podatnikom podstawowe informacje na temat działania procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i określa dobre praktyki w zakresie procedury MAP.


  Raport dot. zmiany wytycznych OECD w zakresie poprawy analiz przeprowadzanych na potrzeby cen ransferowych, w celu zapewnienia właściwego przypisywania dochodów (Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10)

  Raport będący wynikiem prac OECD/G20 w ramach projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project) zawiera zmiany wytycznych OECD pozwalające na bardziej właściwe przypisywanie dochodów, czyli powiązanie tych dochodów z łańcuchem kreacji wartości dodanej w grupie podmiotów powiązanych oraz właściwego przypisania ryzyka. Dokument prezentuje również szczególne podejście m.in wobec transakcji, których przedmiotem są wartości niematerialne, usługi o niskiej wartości dodanej czy transakcje towarowe (obrót dobrami o charakterze powszechnym).


  Raport dot. dokumentacji cen transferowych i raportowania CbC (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13)

  W zakresie działania 13 BEPS wprowadzono katalog wymogów w zakresie dokumentacji transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wprowadzenia tzw. raportów CbC pozwalających na analizę ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych.


  Raport dot. zapobiegania sztucznego unikania statusu zakładu (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7)

  Raport zawiera zmiany definicji zakładu zawartej w Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od majątku i dochodu będace reakcją na strategie wykorzystywane do unikania opodatkowania.


  Projekt podręcznika dot. oceny ryzyka w zkaresie cen transferowych (Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment)

  Celem tego projektu jest stworzenie praktycznego podręcznika, który będzie zawierał jasne i szczegółowe rozwiązania, jakie państwa mogą mogą stosować w procesie oceny ryzyka cen transferowych. Projekt ten nie zotał jeszcze zakończony, dostępny jest projekt raportu, do którego zainteresowane strony mogły zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych.


  Więcej informacji można znaleźć na stronie OECD poświęconej cenom transferowym:

  http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry