Procedura MAP

  Procedura MAP

  Konwencja arbitrażowa

  Podatnik ma możliwość wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie art. 6 Konwencji, zgodnie z którym w każdym przypadku, do którego ma zastosowanie Konwencja, jeżeli przedsiębiorstwo uznaje, że zasady określone w art. 4 (zasada arm's lenght) nie były przestrzegane, może ono, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych przez prawo krajowe, przedłożyć sprawę właściwemu organowi umawiającego się państwa, do którego przynależy lub w którym znajduje się jego zagraniczny zakład.

  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Wszystkie zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy) przewidują procedurę wzajemnego porozumiewania.

  Zgodnie z art. 25 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD (MK OECD), na której wzorowana jest większość umów zawartych przez Polskę, jeżeli osoba uzna, że działania jednego lub obu umawiających się państw powodują lub spowodują jej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych państw, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę lub (jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia art. 24 ust. 1) właściwemu organowi tego umawiającego się państwa, którego jest obywatelem.

  W przypadku ekonomicznego podwójnego opodatkowania, procedura wzajemnego porozumiewania się może być wszczęta jeżeli umowa z danym krajem zawiera odpowiednik art. 9 ust. 2 MK OECD, tj. podstawę do dokonania korekty odpowiadającej.

  Przebieg procedury

  Przebieg procedury wzajemnego porozumiewania się oraz wymogi formalne, w tym dotyczące wniosku w sprawie wszczęcia procedury określone zostały w Kodeksie postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Zasady określone w Kodeksie znalazły odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 poz. 1186 i 1176).

  Wniosek powinien zawierać elementy wskazane w §25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, tj.:

  1) dane identyfikacyjne podmiotu krajowego oraz podmiotów powiązanych, których procedura dotyczy, w szczególności: nazwę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej;

  2) opis stanu faktycznego sprawy, z uwzględnieniem istniejących powiazań między podmiotem krajowym a podmiotami powiązanymi, o których mowa w pkt 1;

  3) określenie roku podatkowego, którego wniosek dotyczy;

  4) kopie decyzji podatkowych, protokołów kontroli lub innych dokumentów świadczących o zaistnieniu podwójnego opodatkowania;

  5) informacje dotyczące wszczętych przez podatnika lub podmioty powiązane, o których mowa w pkt 1, postpowań podatkowych lub sądowych, łącznie z wyrokami sądowymi wydanymi w sprawie;

  6) uzasadnienie wniosku, w szczególności zawierające wyjaśnienie co do stosowania zasad określonych w art. 4 Konwencji arbitrażowej (zasada arm's lenght)

  7) oświadczenie podmiotu krajowego o gotowości bezzwłocznego udostepnienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych pełnej dokumentacji oraz udzielenia wszelkich informacji mogących mieć wpływ na wynik sprawy

  Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumentację podatkową, sprawozdania finansowe, umowy handlowe dotyczące transakcji, analizę porównawczą (benchmark) wykorzystaną przez strony transakcji dla ustalenia wynagrodzenia/cen, protokoły kontroli lub decyzji podatkowych, z których wynika, że doszło lub dojść może do podwójnego opodatkowania, wszelką korespondencję z zagraniczną administracją podatkową, z której wynikają zasady dokonania doszacowania.

  Co do zasady procedura prowadzona jest w języku angielskim, w związku z czym wniosek oraz dokumenty stanowiące minimum informacji należy przesłać wraz z tłumaczeniem. Jednocześnie, wszelkie dokumenty z obcych administracji oraz zagranicznych spółek powiązanych należy przesłać wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski.

  Wniosek należ złożyć w terminie trzech lat od pierwszego zawiadomienia o działaniach, które prowadzą lub mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania. Poszczególne umowy mogą określić inny termin na złożenie wniosku.

  MAP jest procedurą odformalizowaną i nie podlega opłacie. 

  Wniosek o wszczęcie procedury należy wysłać na adres:

  Ministerstwo Finansów
  Departament Systemu Podatkowego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

  Zgodnie z Konwencją arbitrażową organy mają 2 lata na zawarcie porozumienia. Umowy nie przewidują, co do zasady, terminu na zawarcie porozumienia.

  Czas trwania procedury zależy od współpracy z zagranicznymi organami podatkowymi, uzyskania informacji od organów podatkowych, również od dostarczania dodatkowych informacji przez podatnika w toku procedury.

  Wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się jest możliwe niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych przez prawo krajowe.

  W celu doprecyzowania faktów i okoliczności sprawy możliwe jest bezpośrednie spotkanie z pracownikami Ministerstwa Finansów, zarówno przed i jak po złożeniu wniosku.

  Wynik zakończonej procedury stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie określenia dochodu lub straty podatnika.

  Od zawartego porozumienia nie ma możliwości odwołania się.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry