Procedury celne

  Procedury celne

  Procedura celna

  Zgodnie z art. 5 pkt 16 i art. 210 UKC „procedura celna" oznacza:

  a)      dopuszczenie do obrotu,

  b)     procedurę specjalną:

  - tranzyt, który obejmuje tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny,

  - składowanie, które obejmuje składowanie celne i wolne obszary celny,

  - szczególne przeznaczenie, które obejmuje odprawę czasową i końcowe przeznaczenie,

  - przetwarzanie, które obejmuje uszlachetnianie czynne i bierne,

  c) wywóz towarów.

   

  Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów

  a)      powrotny wywóz towarów poza obszar celny UE

  b)      zniszczenie bez powstania odpadów

  c) zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa

   

  Czasowe składowanie towarów

  Zgodnie z art. 144 unijnego kodeksu celnego towary nieunijne są czasowo składowane od chwili ich przedstawienia organom celnym. Towary czasowo składowane są składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania albo – w uzasadnionych przypadkach – w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organ celny (art. 147 UKC i art. 115 rozporządzenia delegowanego). W celu objęcia towarów czasowym składowaniem zgłaszający składa deklarację skróconą. Dane, które zawiera deklaracja do czasowego składowania są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 8a ustawy – Prawo celne.

   

  Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania

  Udzielanie pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania jest regulowane przez art. 148 ust. 2-3 UKC.

  Pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania udziela się:

  a) osobie, która:

        -   ma siedzibę na obszarze celnym Unii,

        -  zapewnia prawidłową realizację operacji;

        -  składa zabezpieczenie

  b) gdy organy celne mogą sprawować dozór celny bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej.

  Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania jest udzielane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na lokalizację miejsca składowego. Z upoważnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku jest prowadzone we właściwej delegaturze urzędu celno-skarbowego. Terytorialny zasięg działania delegatur jest określony w zarządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib.

  Zakres danych dla wniosku o udzielnie pozwolenia jest określony w załączniku A do rozporządzenia delegowanego.

   

  Podstawowe zasady regulujące korzystanie z czasowego składowania towarów

  Zasady stosowania czasowego składowania określają art. 144, 147 ust. 1 unijnego kodeksu celnego oraz art. 115 rozporządzenia delegowanego.

  Towary nieunijne są czasowo składowane od chwili ich przedstawienia organom celnym.

  Towary mogą być czasowo składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania albo – w uzasadnionych przypadkach – w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne.

  Miejsce inne niż magazyn czasowego składowania może zostać zatwierdzone do celów czasowego składowania towarów, jeżeli:

  a) spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 UKC oraz w art. 117 rozporządzenia delegowanego;

  b) towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu, chyba że organy celne wymagają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 UKC.

   

  Termin czasowego składowania

  Termin czasowego składowania określa art. 149 UKC

  Objęcie procedurą celną albo powrotny wywóz towarów, które są przedmiotem czasowego składowania musi nastąpić w terminie 90 dni. Termin ten nie podlega przedłużeniu.

  Wniosek o udzielenie pozwolenia na magazyn czasowego składowania  (wzór wniosku do pobrania z portalu dla przedsiębiorców biznes.gov.pl)

   

   

   

  „PROCEDURY SPECJALNE – Tytuł VII UKC - Wytyczne dla PCz i sektora Handlu" – Wytyczne Komisji Europejskiej

  Procedury specjalne - wytyczne KE - wersja angielska

  Procedury specjalne - wytyczne KE - wersja polska – tłumaczenie robocze

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry