Informacja o organie właściwym do prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, w przypadku wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 211 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej („tzw. punkt kontaktowy”)

  Informacja o organie właściwym do prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, w przypadku wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 211 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej („tzw. punkt kontaktowy”)

  Pozwolenia, o których mowa w art. 211 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.),to pozwolenia na:

  – korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,

  – korzystanie z procedury uszlachetniania biernego,

  – korzystanie z procedury odprawy czasowej,

  – korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia,

  – prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów.

  Wniosek o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 211 ust. 1 unijnego kodeksu celnego i które obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, podlega, w większości przypadków, procedurze konsultacji prowadzonej między organami celnymi zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej (zaangażowanych w realizację wnioskowanego pozwolenia) zgodnie z art. 14, 260 - 261 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.).

  Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2017 poz.258) do prowadzenia spraw celnych w zakresie ww. procedury konsultacji wyznaczony został Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

  Punktem kontaktowym w Polsce w zakresie dotyczącym procedury konsultacji jest:

  Nazwa

  Adres

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Dział Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych

  ul. Powstańców Śląskich 24,26

  53-333 Wrocław

  Polska

  (+48 71) 370 54 97

  (+48 71) 370 54 13 (+48 71) 370 54 78

   

  (+48 71) 372 41 55

  impw@wro.mofnet.gov.pl


© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry