Procedura dopuszczenia do obrotu

  Procedura dopuszczenia do obrotu

  Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.

  Kwestie związane ze stosowaniem tej procedury zostały uregulowane w:

  Przepisy ww. unijnych aktów prawnych, pozwalają także państwom członkowskim, których systemy prawne charakteryzują się odmiennymi rozwiązaniami, w pewnych zakresach wprowadzać dodatkowe regulacje krajowe. Na gruncie polskiego ustawodawstwa takim uzupełnieniem w zakresie zgłoszeń celnych jest przede wszystkim rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1504, z późn. zm.).

  Zgłoszenie celne towarów do tej procedury może być dokonane w formie:

  1.      pisemnej,

  2.      z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,

  3.      ustnej, albo

  4.      w formie innej czynności uważanej za zgłoszenie celne (np. przejście zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia").

  Zgłoszenie w formie elektronicznej lub pisemnej.

  Zasadą jest, że zgłoszenie do tej procedury powinno być złożone w formie elektronicznej bądź pisemnej, chyba że przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej lub innej czynności (w szczególności dotyczy to przypadków określonych w art. 225 i art. 230, z uwzględnieniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego oraz § 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne).

  Szczegółowe zasady wypełniania zgłoszenia celnego w przypadku formy elektronicznej i pisemnej są określone w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

  Zgłoszenie celne w formie elektronicznej w procedurach przywozowych dokonywane jest w systemie CELINA poprzez przesłanie pliku w formacie XML. Powinno ono zostać sporządzone zgodnie ze specyfikacją techniczną XML publikowaną na stronach internetowych MF dla ww. systemu. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu składania zgłoszenia w formie elektronicznej są opisane w informacji dotyczącej systemu CELINA oraz w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.

  W przypadku zgłoszenia celnego w formie pisemnej zastosowanie ma formularz SAD, z którego dane wprowadzane są do systemu CELINA przez funkcjonariusza celnego. Odpowiednie karty zestawu dokumentu SAD są publikowane do pobrania na stronach internetowych MF zakładce przewidzianej dla  zgłoszeń celnych.

  Do pisemnego zgłoszenia celnego przedkłada się dokumenty, w szczególności:

  • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów
  • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
  • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów,
  • dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy,
  • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru,
  • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,
  • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

  Natomiast dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem, chyba że ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. Dokumenty, które nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, do chwili zwolnienia towarów są przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów – przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej (§ 20 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne).

  Powiązane

  • Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych (PDF format) - wersja 1.14 z dnia 9.11.2012 r.
  • Zestaw kart 6, 7 i 8
  • Instrukcja obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych wersja 1.2 z dnia 10.01.2011r.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne


© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry