Procedura zawierania APA

  Procedura zawierania APA

  W Polsce można zawierać APA od 1 stycznia 2006 r. Na wniosek podmiotu krajowego porozumienia jedno-, dwu- oraz wielostronne mogą zostać zawierane na maksymalnie 5 lat. Podstawą  prawną do zawierania jednostronnych APA są przepisy Ordynacji podatkowej – działu IIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

  Podstawą prawną do prowadzenia dwu- lub wielostronnych APA są również przepisy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulujące procedurę wzajemnego porozumiewania się (odpowiedniki art. 25 Modelowej Konwencji OECD). 

  Przed formalnym złożeniem wniosku, z którym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty, podatnik może zwrócić się do Ministra Finansów o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia. W tym celu przedstawiciele Ministra zapraszają podatnika na spotkanie, w trakcie którego odpowiadają na pytania dotyczące m.in. celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i terminu zawarcia APA. Jest to procedura niesformalizowana i wolna od jakichkolwiek opłat.

  Schemat przebiegu procedury APA:

  Co musi zawierać prawidłowy wniosek o zawarcie porozumienia cenowego APA

  1) opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu wniosku, w szczególności:

        a) algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej,

        b) prognozy finansowe, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,

        c) analiza danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej;

  2) okoliczności mogące mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w tym:

  a) warunki ustalone między podmiotami, w tym opis przebiegu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,

  b) analiza aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych (analiza funkcjonalna) oraz opis przewidywanych kosztów związanych z transakcją,

  c) opis strategii gospodarczej podmiotów powiązanych i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę transakcyjną,

  d) dane dotyczące sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej,

  e) struktura organizacyjna i kapitałowa wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych, oraz opis stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej;

  3)  dokumenty mające istotny wpływ na warunki ustalane między podmiotami powiązanymi, w tym teksty umów, porozumień i inne dokumenty wskazujące na zamiary podmiotów powiązanych;

  4) propozycja okresu obowiązywania porozumienia wraz ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku;

  5) wykaz podmiotów powiązanych, biorących udział w ustalaniu warunków, wraz z ich pisemną zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu decyzji w sprawie porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień;

  6) opis założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlenia cen transakcyjnych zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

   Co musi zawierać prawidłowy wniosek o zawarcie porozumienia cenowego w zakressie umów o podziale kosztów

  1) wybrana metoda podziału kosztów;

  2) opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu decyzji, w szczególności:

        a) algorytm podziału kosztów,

        b) prognozy finansowe, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,

        c) analiza danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji;

  3) okoliczności mogące mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w tym:

  a) warunki ustalone między podmiotami powiązanymi w związku z zawarciem umowy o podziale kosztów, w tym zasady przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy,

  b) analiza aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych, które mają być objęte decyzją,

  c) opis przewidywanych kosztów i wartości wkładów związanych z przedmiotem wniosku,

  d) opis strategii gospodarczej podmiotów powiązanych i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub te okoliczności mają wpływ na algorytm podziału kosztów,

  e) dane dotyczące sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym dane dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej,

  f)  struktura organizacyjna i kapitałowa wnioskodawcy oraz podmiotów, z którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, oraz opis stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej;

  4) dokumenty mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, w tym teksty umów, porozumień i inne dokumenty wskazujące na zamiary podmiotów powiązanych;

  5) propozycja okresu obowiązywania decyzji (ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku);

  6) wykaz podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień;

  7) opis założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność wskazanej we wniosku metody podziału kosztów do dokładnego odzwierciedlenia zasady ceny rynkowej, w tym warunków przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o podziale kosztów.

  Więcej informacji o koniecznych elementach wniosku znajdziesz w art. 20f Ordynacji podatkowej. 

  Pliki do pobrania

  • APA wymogi formalne.xlsx ( 15 KB )
   Plik zawiera tabelę z listą wymogów formalnych, które musi spełniać wniosek o APA. Może stanowić pomoc dla wszystkich przygotowujących taki wniosek.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry