Podatek od gier hazardowych


Informacje podstawowe

Gry hazardowe obejmują gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach.

Grami losowymi są gry, w tym gry urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audiotekstowe.

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:
1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Gry w karty to gry black jack, poker, baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.
Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń urządzane są również gry na automatach o niskich wygranych. Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.


Podatek od gier jest uregulowany przez ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) w rozdziale 7 Podatek od gier (art. 71 – 77) oraz w art. 139 ustawy.

Podatnicy

Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiot opodatkowania

• urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
• udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
• w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
• w loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
• w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek;
• w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek;
• w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
• w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry;
• w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;
• w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
• w grze na automacie - kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Stawki podatku

Stawka podatku od gier wynosi dla:
• loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;
• loterii pieniężnej - 15%;
• gry liczbowej - 20%;
• gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;
• gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;
• zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;
• zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie -12%

W podatku od gier z tytułu gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się stawkę podatku w wysokości 50%.

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2 000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Obowiązki podatników, składanie deklaracji, obliczanie oraz wpłata podatku

Podatnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem od gier (z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera) są obowiązani, bez wezwania, do:
• składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
• obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Do rozliczania podatku od gier służą następujące rodzaje deklaracji: POG-5 wraz z odpowiednimi załącznikami oraz POG-P.