VAT


Podstawy prawne

Regulacje prawne dotyczące VAT można podzielić na dwie grupy:

1. przepisy prawa UE – wśród nich najważniejsza jest Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

2. przepisy prawa krajowego – najistotniejsze to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1221) oraz rozporządzenia wykonawcze, wśród których należy przede wszystkim wymienić rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736).

Podatnicy

Podatnikami podatku VAT są podmioty, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności. Samodzielnie działalność gospodarczą mogą wykonywać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, itp.).

Za działalność gospodarczą dla celów VAT uważa się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W niektórych sytuacjach podatnikami mogą być również usługobiorcy oraz podmioty nabywające towary.

Przedmiot opodatkowania

Przepisy o podatku od towarów i usług stosuje się do następujących czynności wykonywanych na terytorium Polski (przepisy wskazują zasady określania miejsca świadczenia):
• odpłatnej dostawy towarów, rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
• odpłatnego świadczenia usług, rozumianego jako każde świadczenie na rzecz innego podmiotu, które nie jest dostawą towarów,
• eksportu i importu towarów,
• wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, jeżeli towar w związku z taką dostawą jest transportowany z innego państwa członkowskiego UE na terytorium Polski.

Mechanizm opodatkowania przypomina ten stosowany w przypadku zasady reverse charge(por. pkt 11), czyli polega na rozliczeniu podatku należnego przez podmiot nabywający towar. Podatek ten, co do zasady, stanowi zarazem podatek naliczony, podlegający odliczeniu na zasadach ogólnych.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co do zasady, ma miejsce, jeżeli stronami transakcji są podatnicy VAT, zidentyfikowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, posługujący się dla tej czynności numerem VAT-UE. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlega wykazaniu w informacji podsumowującej (por. pkt 12).

WNT występuje również w przypadku przemieszczenia przez podatnika towarów własnych z innego państwa członkowskiego na terytorium Polski.

Warto wiedzieć, że WNT jest opodatkowane stawką podatkową właściwą dla dostawy takiego samego towaru w kraju.

Procedura magazynu konsygnacyjnego

Możliwość jej stosowania istnieje od 1.12.2008 r. Procedura sprowadza się do uznania, że przemieszczenie towarów przez unijny podmiot niezarejestrowany w Polsce dla celów VAT do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu WNT i dostawy na rzecz polskiego podatnika pobierającego towar z magazynu nie u tego zagranicznego dostawcy, a u polskiego podatnika (nabywcy towarów) zarejestrowanego, jako podatnik VAT UE.

Rozwiązanie to upraszcza rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywożonych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywożonych do takich magazynów położonych w innych państwach członkowskich. W przypadku polskich magazynów konsygnacyjnych dotyczy ono jednak wyłącznie towarów przeznaczonych do działalności produkcyjnej lub usługowej (nie dotyczy towarów handlowych).

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to, w uproszczeniu „odwrócenie" procedury WNT. Polega ona bowiem na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku którego dochodzi do wywozu towaru z Polski do innego kraju członkowskiego UE. Czynności WDT w Polsce towarzyszy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie, do którego towary są dostarczane. WDT występuje również w przypadku przemieszczenia przez podatnika towarów własnych do innego państwa członkowskiego UE.

WDT jest opodatkowane stawką w wysokości 0 proc. przy spełnieniu odpowiednich wymogów, co oznacza, że faktury wystawiane nabywcom nie zawierają kwoty podatku. Dostawcy przysługuje jednak prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z taką dostawą.

Również w przypadku WDT możliwe jest użycie procedury magazynu konsygnacyjnego, jednak konieczne jest, aby unijny nabywca towarów był podatnikiem VAT obowiązanym wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki jako WNT w miesiącu, w którym u polskiego podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonana pomiędzy podatnikami VAT, zidentyfikowanymi dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i posługującymi się dla tej czynności numerem VAT-UE podlega również wykazaniu w informacji podsumowującej.

Miejsce świadczenia

Przepisy dotyczące miejsca świadczenia mają podstawowe znaczenie dla opodatkowania VAT w transakcjach międzynarodowych, zależy od nich bowiem to, który kraj będzie uprawniony do nałożenia podatku od danej dostawy towarów lub usługi. Opodatkowane w danym państwie UE są tylko te transakcje, które na podstawie szczegółowych przepisów zostały uznane za dokonane na jego terytorium.

W przypadku dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych obowiązuje zasada, że miejscem dostawy jest miejsce wysyłki lub transportu. Jeśli chodzi o dostawę towarów, które nie są transportowane lub wysyłane, uznaje się ją za dokonaną w tym miejscu, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Natomiast w przypadku instalowania lub montażu towarów przez ich dostawcę lub na jego rzecz miejscem dostawy jest miejsce dokonania tych czynności.

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2010 r. przepisów unijnych dotyczących ustalania miejsca opodatkowania dla świadczenia usług również w Polsce obowiązuje zasada, że w przypadku większości usług świadczonych przez polskiego podatnika VAT na rzecz podmiotów gospodarczych spoza Polski, jak też usług nabywanych przez polskich podatników VAT od podmiotów spoza Polski - podatek rozlicza nabywca usługi. Ponadto w przypadku usług świadczonych przez polskiego podatnika VAT na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usługi te są generalnie rozliczane według krajowej stawki VAT.

Dopuszczane przez przepisy wyjątki w tej kwestii dotyczą m.in. następujących sytuacji:
1. usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach oraz ośrodkach wczasowych, usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – są one uznane za świadczone w miejscu położenia nieruchomości;
2. usług restauracyjnych i cateringowych podlegających opodatkowaniu w miejscu, gdzie są faktycznie świadczone;
3. usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, dla których miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Za krótkoterminowy wynajem uważa się ciągłe posiadanie środka transportu przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - 90 dni.

Obowiązek podatkowy

Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Zasady te stosuje się odpowiednio do dostaw towarów o charakterze ciągłym.

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, z chwilą otrzymania zapłaty (lub jej części) w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Analogiczne zasady stosuje się  w przypadku importu usług (usługi nabywane od podatnika zagranicznego przez polskiego podatnika VAT, dla których jest on zobowiązany do rozliczenia podatku).

W przypadku niektórych czynności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty lub z chwilą wystawienia faktury (albo upływu terminu do jej wystawienia, w przypadku gdy faktura nie została wystawiona w terminie).

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Odliczenie podatku naliczonego

Podstawową cechą podatku od towarów i usług jest możliwość potrącenia przez podatnika podatku zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu (tzw. podatku naliczonego), od podatku wynikającego ze sprzedaży towarów i usług (tzw. podatku należnego). Prawo do odliczenia podatku naliczonego (obniżenia podatku należnego) przysługuje podatnikowi, co do zasady, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych. Dodatnia różnica między podatkiem należnym a naliczonym stanowi kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie do budżetu państwa. Z kolei różnica ujemna (czyli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) - w zależności od wyboru podatnika - podlega zwrotowi na jego rachunek, albo potrąceniu od podatku należnego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zgodnie z przepisami, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powinien nastąpić, co do zasady, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (w niektórych przypadkach termin jest skracany do 25 dni). Natomiast podatnicy, którzy nie wykonali w danym okresie rozliczeniowym żadnych czynności, otrzymają zwrot, co do zasady, w ciągu 180 dni, chyba, że złożą w urzędzie skarbowym odpowiednie zabezpieczenie (np. w formie gwarancji bankowej lub weksla z poręczeniem wekslowym banku).

Zwolnienia podmiotowe

Zgodnie z przepisami obwiązującymi do końca 2016 r. zwolniona od podatku od towarów i  usług była sprzedaż dokonywana przez podatników, u których, wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (z  wyjątkami określonymi w przepisach ustawy).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) podwyższono kwotę limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług ze 150 000 zł do 200 000 zł. Podatnicy, którzy w 2016 r. przekroczyli wartość sprzedaży 150  000 zł (lub jej proporcję w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT) i  w związku z tym byli zobowiązani do rozliczania podatku VAT jako podatnicy VAT czynni, mogą w 2017 r. skorzystać z tego zwolnienia, o ile nie przekroczyli w 2016 r. wartości sprzedaży 200 000 zł (lub jej proporcji).

Podmioty korzystające ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług pomimo, że dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie mają obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług. Powoduje to jednak również brak możliwości odliczenia VAT naliczonego. Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować i rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Reverse Charge (tzw. odwrotne obciążenie)

Wprowadzenie możliwości rozliczenia podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) służy usprawnieniu poboru podatku VAT. Reverse charge ma, co do zasady zastosowanie w sytuacji, kiedy dana czynność jest opodatkowywana na terytorium Polski, lecz podmiotem świadczącym usługę lub dostarczającym towar jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.
Od 1.04.2011 r. systemem reverse charge objęto również transakcje krajowe w zakresie handlu odpadami przetwarzalnymi (złom) i prawami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Od 1.10.2013 r. rozszerzono katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów, towarów z grupy miedzi oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym m.in. o pręty stalowe, w odniesieniu do których zdiagnozowano największą skalę nadużyć (lista tych towarów została ujęta w treści załącznika nr 11 do ustawy o VAT).

Od 01.07.2015 r. rozszerzono i doprecyzowano przepisy w zakresie już istniejącego mechanizmu reverse charge, obejmując jego zakresem dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych, złota, metali nieżelaznych (aluminium, cynk, ołów, cyna, nikiel) oraz z kategorii elektroniki (komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier wideo) – lista tych towarów ujęta w treści załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Od 01.01.2017 r. zakresem tego mechanizmu objęte są również określone usługi budowlane świadczone przez podwykonawców – lista tych usług ujęta w treści załącznika nr 14 do ustawy.

Deklaracje podatkowe

Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczany jest na zasadzie samoobliczenia, tj. podatnik zobowiązany jest do obliczenia i wpłacenia podatku, bez wezwania organu podatkowego, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych.

Podstawowymi deklaracjami dla podatku od towarów i usług są:

1)        VAT-7 – przeznaczona dla podatników rozliczających się za okresy miesięczne

2)        VAT-7K –przeznaczona dla małych podatników rozliczających się za okresy kwartalne,

Dla podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, a obowiązanych do rozliczenia podatku VAT istnieją następujące deklaracje:

1)        VAT-8 – deklaracja dla rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, składana przez podatników, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, i są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,

2)        VAT-9M – deklaracja dla rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami i nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, lub VAT-8,

3)        VAT-10 – deklaracja dla rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, składana przez podatników, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lubVAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT UE),

4)        VAT-11 – deklaracja dla rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu, składana przez podmioty niebędące podatnikami podatku VAT i niemającymi obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K,

5)        VAT-12 – skrócona deklaracja dla rozliczenia podatku VAT przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu,

6)        VAT-13 – deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz tych podatników.

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12 i VAT-13 należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (odpowiednio miesięcznym lub kwartalnym), do właściwego urzędu skarbowego dla podatnika.

Pozostałe dokumenty związane z podatkiem VAT:

1)        VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług,

2)        VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

3)        VAT-UE (wraz z VAT-UEA, VAT-UEB, VAT-UEC) – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,

4)        VAT-UEK – korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,

5)        VAT-21 – wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

6)        VAT-22 – dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego,

7)        VAT-23 – informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu,

8)        VAT-24 – wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego,

9)        VAT-25 – zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

Terminy płatności

Podatek od towarów i usług – co do zasady – jest rozliczany miesięcznie. Kwartalnie rozliczają podatek wyłącznie mali podatnicy (z pewnymi wyjątkami).