Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Informacje ogólne

Formularze elektroniczne to formularze dostępne w zakładce e-Deklaracje, sekcja „Formularze” w postaci:

 • formularzy interaktywnych - do pobrania i wypełnienia w formacie PDF,
 • formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora ułatwiającego wypełnienie i złożenie deklaracje w zakresie:
  • podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A,
  • podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej: PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych: wniosek PIT-WZ, oświadczenie PIT-OP, zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38.

  Formularze te nie wymagają pobrania żadnych dodatkowych programów i plików.

Od 01.01.2016 r. wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) może być przesłany również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej przez dedykowany kanał usług sieciowych (WS, XML, SOAP, WSDL).

Czy formularze elektroniczne mogą być złożone przez pełnomocnika?

Deklaracje mogą być złożone drogą elektroniczną przez inną osobę – ustanowionego pełnomocnika. Podatnicy, płatnicy i inkasenci, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu w formie elektronicznej przez pełnomocnika powinni złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1, w formie papierowej (do właściwego naczelnika urzędu skarbowego) lub elektronicznej przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Formularze związane z dokumentami elektronicznymi, które można złożyć w formie papierowej:

 • UPL-1 - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • OPL-1 - zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Jak podpisać formularze elektroniczne?

Formularze elektroniczne mogą być podpisane:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 • "danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) na które składają się:
  • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  • Imię (pierwsze);
  • Nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.
  "Danymi autoryzującymi" nie mogą być podpisywane deklaracje składane przez pełnomocników.
 • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji w zakresie PCC, SD, KP wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym,
 • profilem zaufanym ePUAP – wniosek PIT-WZ, oświadczenie PIT-OP, zeznanie PIT-37 i PIT-38, składane od 15 marca 2017 r.


Uwaga! Profilem zaufanym ePUAP mogą być podpisywane składane od 15 marca 2017 r. przy użyciu formularzy online z Portalu Podatkowego: PIT-WZ (Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy), PIT-OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego) i zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38.

Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie:

 1. Zestawu do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) - w przypadku wysyłania formularzy podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 2. Programu Adober Reader dostępnego nieodpłatnie na stronie producenta.
  Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 9.0.0.

 3. Wtyczki (plug-in) niezbędnej do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF. Więcej informacji na temat wtyczki można znaleźć w zakładce Instrukcje

  W przypadku wysyłania formularzy drogą elektroniczną podpisanych podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”) konieczne jest pobranie i zainstalowanie wersji 5.0 wtyczki lub nowszej.

  Instalacja wtyczki nie jest konieczna w przypadku wysyłania formularzy wyłącznie podpisanych podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”) za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop.Instrukcja dotycząca instalacji i wysyłania formularzy interaktywnych

Najczęstsze Pytania i odpowiedzi związane z wysyłaniem deklaracji drogą elektroniczną