Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - CIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
20122011201020092008
1Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznachCIT-D(3)CIT-D(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011
CIT-D(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011
CIT-D(3)CIT-D(3)CIT-D(3)
2Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychCIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)
3Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT-6AR(1)CIT-6AR(1)CIT-6AR(1)CIT-6AR(1)CIT-6AR(1)
4Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT-6R(2)CIT-6R(2)CIT-6R(2)CIT-6R(1)CIT-6R(1)
5Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT-8(21)CIT-8(21)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011
CIT-8(21)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011
CIT-8(21)CIT-8(21)CIT-8(21)
6Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT-8A(8)CIT-8A(8)CIT-8A(8)CIT-8A(8)CIT-8A(8)
7Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowyCIT-8B(7)CIT-8B(7)CIT-8B(7)CIT-8B(7)CIT-8B(7)
8Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawcówCIT-9R(3)CIT-9R(2)CIT-9R(2)CIT-9R(1)CIT-9R(1)
9Deklaracja o wysokości pobieranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej--CIT-10R(1)CIT-10R(1)CIT-10R(1)
10Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejCIT-10Z(1)CIT-10Z(1)---
11Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6ARCIT-11R(1)CIT-11R(1)CIT-11R(1)CIT-11R(1)CIT-11R(1)
12Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]IFT-2(5)IFT-2(5)IFT-2(5)IFT-2(4)IFT-2(4)
13Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]IFT-2R(5)IFT-2R(5)IFT-2R(5)IFT-2R(4)IFT-2R(4)